Наукова робота кафедри

Відповідальний співробітник

Коленко Юлія Генадіївна, професор, д.мед.н.,

044-483-13-20, kolenko.julia@gmail.com, terstom.nmu@gmail.com

 

Основні напрямки роботи

Ініціативно-пошукова НДР: 2019-2021 рр.

«Розробка та впровадження науковообгрунтованих алгоритмів ранньої діагностики та диференційованого лікування захворювань твердих тканин зубів та пародонту» (Development and implementation of scientifically grounded algorithms for early diagnosis and differentiated treatment of diseases of hard tissues of teeth and periodontal diseases)

Державний реєстраційний номер: 0119U104010

УДК: 616.31; 617.52-089, 616.314.13/.14+616.314.16+616.311.2+616.314.16+616.716.85+616.311]-07-08

Мета роботи:

Обґрунтувати алгоритми ранньої діагностики, лікування і профілактики захворювань пародонта та твердих тканин зубів шляхом розробки та впровадження диференційованих схем лікувальних та профілактичних заходів на етапах лікування (To justify the algorithms for early diagnosis, treatment and prevention of periodontal diseases and hard tissues of the teeth by developing and implementing differentiated treatment and prevention measures at the stages of treatment.).

 

Задачі дослідження:

 1. Вивчити розповсюдженість хвороб пародонта та твердих тканин зубів.
 2. Визначити клінічні особливості перебігу хвороб пародонта та та твердих тканин зубів.
 3. Удосконалити методи ранньої діагностики та комплексного обстеження хвороб пародонта та твердих тканин зубів.
 4. Розробити та впровадити необхідний лікувально-профілактичний обсяг комплексних заходів при захворюваннях пародонта та твердих тканин зубів.
 5. На основі клініко-лабораторних досліджень визначити ефективність запропонованих методів профілактики та лікування захворювань твердих тканин зубів та пародонта у найближчі та віддалені терміни спостережень.

 

Методи дослідження:

 • Клініко – рентгенологічні
 • Індексна оцінка стану порожнини рота
 • Функціональні
 • Лабораторні
 • Мікробіологічні
 • Біохімічні
 • Експериментальні патогістологічні
 • Експериментальні біохімічні
 • Електронно-мікроскопічні
 • Фізико-хімічні;
 • Соціально-гігієнічні
 • Медико-соціологічні
 • Інтерактивне дослідження
 • Остеометричні
 • Денситометричні
 • Дерматогліфічний
 • Статистичний: варіацийний та кореляційний аналіз.

 

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Впровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного обслуговування, лікування, фармацевтики

Очікувані результати: поліпшення ефективності діагностики та лікування хворих.

Практична цінність роботи: виконання роботи дозволить розробити науковообгрунтовані алгоритми ранньої діагностики и диференційованого лікування захворювань твердих тканин зубів та пародонту.

Результати ініціативно-пошукової роботи кафедри за 2014-2019 рр.

Тема НДР «Інноваційні підходи до діагностики та лікування твердих тканин зубів, захворювань  пародонта та слизової оболонки порожнини рота»

УДК: 616.314.13/.14+616.311+617.528]-07-085

№ держреєстрації  0114U001355

Мета роботи

підвищити ефективність діагностики, лікування і профілактики захворювань твердих тканин зубів, пародонта та СОПР шляхом розробки та впровадження інноваційних схем лікувальних та профілактичних заходів на етапах лікування.

 

Методи дослідження

 • Клініко – рентгенологічні
 • Індексна оцінка стану порожнини рота
 • Функціональні
 • Лабораторні
 • Мікробіологічні
 • Біохімічні
 • Експериментальні патогістологічні
 • Експериментальні біохімічні
 • Електронно-мікроскопічні
 • Фізико-хімічні;
 • Соціально-гігієнічні ;
 • Медико-соціологічні;
 • Інтерактивне дослідження.
 • Остеометричні;
 • Денситометричні;
 • Дерматогліфічний,
 • Статистичний: варіацийний та кореляційний аналіз.

 

За темою НДР

* http://ir.librarynmu.com

** https://scholar.google.com.ua

*** http://uapatents.com

*** http://base.uipv.org

 

Результати НДР:

 

 • До складу моделей рівнів інтенсивності карієсу зубів у чоловіків входять: — показники пальцьової дерматогліфіки (55,5%) – типи візерунків і значення їх асиметрії на пальцях кисті (33,3%), а також значення гребінцевих рахунків та їх асиметрії на пальцях кисті (22,2%); а моделей рівнів резистентності емалі зубів до карієсу – показники долонної дерматогліфіки (65,3%) – величина долонних кутів і значення їх асиметрії (26,5%), наявність візерунків і вісьових трирадіусів на долонях (16,3%), величина міжпальцевих гребінцевих рахунків між трирадіусами та значення їх асиметрії (14,3%) та величина індексу Каммінса і значення його асиметрії (8,2%). Найбільший внесок у дискримінацію, в обох випадках, найбільш часто вносять показники долонної дерматогліфіки (відповідно 66,7 і 75%).
 • У структурі захворювань тканин пародонта переважає генералізований пародонтит: 74,35% — в осіб літнього віку ; 81,45% — в осіб старечого віку.
 • Анаероби F. nucleatum та T. vincentii, симбіоз котрих є етіологічним чинником у розвитку виразково-некротичних захворювань СОПР, виділені приблизно в 50,0% випадків. При ураженнях СОПР токсико-алергійної етіології: представники родини Enterobacteriaceae не виділялися, F. nucleatum та T. vincentii, ентерококи, спірохети та гриби роду Candida приблизно у 10,0%.
 • Поширеність раку СОПР і червоної облямівки губ на тлі лейкоплакії становить 22,52%, на тлі червоного плоского лишаю – 2,76%. Найвищі показники злоякісного переродження виявлені у хворих на ерозивно-виразкову форму лейкоплакії – 24,7% та ерозивно-виразкову форму червоного плоского лишаю – 11,3%.
 • В структурі передракових уражень СОПР переважають ерозивно-виразкова форма червоного плоского лишаю (44,21%), верукозна і ерозивно-виразкова форми лейкоплакії (41,37%).
 • Встановлена варіабельність процесів схильності до перебігу карієсу з середнім рівнем КПВ у соматично здорових чоловіків з різних регіонів України, підтверджена дерматогліфічними маркерами в їх регіональних варіантах.
 • У межах кожного адміністративно-територіального регіону України у соматично здорових чоловіків виявлені розбіжності дерматогліфічних показників між низьким і середнім рівнями КПВ.
 • Виявлено функціональні зміни стану нижнього альвеолярного нерва у хворих на компресійно-токсичну невропатію. Ступінь збереження функції нерва відносно протилежної сторони та вікових стандартів у хворих на компресійно-токсичну невропатію в середньому складає 54,74±7,11 %. Найбільший ступінь ураження нервових структур спостерігається при виведенні ендогерметика в канал нижньої щелепи (49,19±9,79 % збереження функції нерва).
 • Абразивні зубні пасти найбільш доцільно застосовувати у пацієнтів з пігментованими мінералізованими зубними відкладеннями; ферментативні – у пацієнтів з відкладеннями на фоні уражень тканин пародонта і пероксидвмісні зубні пасти найбільш ефективні у пацієнтів з галітозом.
 • Провідним фактором структурних змін ясен щурів зі спонтанною артеріальною гіпертензією є апоптоз функціонально різних клітин ясен, який підсилюється під впливом біпрололу. Застосований з лікувальною метою тіотриазолін проявляє свої антиапоптозні властивості.
 • Апоптоз епітеліоцитів та фібробластів ясен щурів зі спонтанною артеріальною гіпертензією призводить до перебудови архітектоніки клітинних і волокнистих компонентів ясен, що загалом проявляється хвилеподібним або лійкоподібним заглибленням («інверсією») епітелію вільної частини ясен (разом з роговим шаром) в підепітеліальну сполучнотканинну основу власної пластинки слизової оболонки ясен.
 • На поглиблення запально-деструктивних процесів в осіб похилого віку впливають порушення метаболізму кісткової тканини, а саме превалювання процесів резорбції над процесами ремоделювання.
 • Після 2-3 сеансів лікування із застосуванням наносорбентів у 94,23% хворих відбувалося загоєння ураженої слизової оболонки, з одночасною нормалізацією загального стану хворих.
 • Доведено, що у пацієнтів з передраковими захворюваннями СОПР найбільш вагомими чинниками ризику розвитку цих передракових захворювань є тривала механічна травма СОПР (73,48%), тютюнопаління (68,63%) і хронічні захворювання травної системи (64,71%).
 • Показовими маркерами злоякісного переродження є цитогенетичні показники – показники проліферації і деструкції ядра, зростання ступеня дисплазії SIN, поява мікроядер в клітинах букального епітелію. Частота утворення мікроядер і різні їх типи збільшуються в міру зростання дисплазії.
 • При лейкоплакії виявлено сильну позитивну кореляцію між рівнем проліферації епітеліоцитів за експресією білка К-8 (при SIN3 r = 0,975, p<0,01).
 • Визначено критерії диференціації груп ризику малігнізації лейкоплакії і червоного плоского лишаю та розроблено прогностичні матриці ризику злоякісної трансформації епітелію у пацієнтів з лейкоплакією і червоним плоским лишаєм, при яких пацієнтів з лейкоплакією СОПР або червоним плоским лишаєм можна віднести до групи епітелізації (реконвалесценції) або до групи малігнізації (злоякісної трансформації).
 • Експериментальними дослідженнями на лабораторних тваринах показана практична відсутність у мукозо-адгезивного гелю «Нанозолото» гострої та хронічної токсичності, негативного впливу на гематологічні показники, відсутність токсичної дії при тривалому уведенні, нешкідливість гелю, відсутність шкірно-подразнювальної дії, сенсибілізувальної дії, морфологічних змін внутрішніх органів. Це свідчить, що мукозальний гель «Нанозолото» при багаторазовому уведенні не справляє токсичного впливу на структуру і функцію життєво важливих органів і є практично нешкідливим.
 • Мікробіологічними дослідженнями показано, що всі зразки силікагелей з наночастинками срібла і золота мають виражену антибактеріальну активність, як на референтні тестові штами мікроорганізмів, так і на змішану мікробну флору пародонтальних кишень хворих на генералізований пародонтит. Порівняльні мікробіологічні дослідження показали, що антимікробна дія мукозо-адгезивного гелю «Нанозолото» порівняна з дією таких антибактеріальних препаратів порівняння, як 0,5 % розчин етонію, 0,01 % розчин мірамістину, 1 % розчин хлорофіліпту, поступаючись лише 1,2 % розчину умкалору та 0,05 % розчину хлоргексидину.
 • Проведені дослідження показали, що в умовах патогенної дії ліпополісахариду аплікації мукозального гелю з наночастинками золота або срібла суттєво підвищують антидисбіотичну, протизапальну і антиоксидантну дію препарату лізомукоїду по відношенню до тканин пародонта і слизової оболонки порожнини рота.
 • Проведеними клініко-лабораторними дослідженнями показана висока ефективність застосування мукозального гелю в комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит: стабілізація дистрофічно-запального процесу в пародонті відмічена у всіх 100,0% пацієнтів основної групи та 11 (91,67%) пацієнтів групи порівняння. У віддалені терміни спостережень (6 та 12 місяців) стабілізація патологічного процесу у пацієнтів основної групи відмічена відповідно у 14 (93,3%) та 14 (93,3%) пацієнтів основної групи порівняно з 10 (83,3%) та 9 (75,0%) пацієнтів групи порівняння.
 • Відмічена клінічна ефективність застосування мукозального гелю в комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит переконливо підтверджена динамікою біохімічних показників: зниження активності еластази (до 0,60±0,04 мк-кат/кг), МДА (до 0,16±0,02 ммоль/л), уреази (0,023±0,010 мк-кат/л), збільшення активності лізоциму (до 70±7 од/л), що зменшує ступінь дисбіозу до 2,80±0,33. Відмічено підвищення активності каталази (до 0,19±0,02 мкат/л) та індексу АПІ (11,9±1,4), що свідчить про протизапальні та антиоксидантні властивості мукозального гелю.

 

За результатами НДР розроблено:

 • спосіб хірургічного лікування ГП з використанням остеотропної композиції на основі легованої (1 ат.% срібла та 0,5 ат.% міді) біоактивної кераміки у комбінації з препаратом «Алфлутоп».
 • комплексну схему лікувально-профілактичних заходів у осіб літнього та старечого віку, хворих на ГП, яка включає гігієнічну фазу (навчання індивідуальній гігієні порожнини рота, професійну гігієну), ретельну санацію порожнини рота, протизапальне лікування, загальну терапію (препарат «Есмін», полівітаміни).
 • медикаментозну композицію, яка складається з ентеросгелю, метронідазолу і алфлутопу для тимчасового заповнення кореневих каналів при лікуванні хронічного періодонтиту
 • диференційовані лікувально-профілактичні комплекси для корекції змін кольору твердих тканин зубів з використанням гігієнічних засобів
 • формулу розрахунку твердості композиційного матеріалу АВШ та обґрунтовано необхідність нанесення «оклюзійного» шару шини високонаповненим композитом, близьким за твердістю до емалі.
 • лікувально-профілактичні комплекси для лікування лейкоплакії і червоного плоского лишаю залежно від цитоімуногістохімічних показників.
 • диференційовану модель диспансеризації пацієнтів з передраковими захворюваннями СОПР і критерії оцінки її ефективності на підставі клінікоцитоімуногістохімічних показників.
 • концепцію програми надання стоматологічної допомоги хворим з передраковими захворюваннями СОПР
 • Проведеними експериментальними та клінічними дослідженнями обґрунтована рецептура мукозо-адгезивного гелю «Нанозолото» (дозвіл Міністерства охорони здоров’я України (РЦ У 20.4-13903778-032/3:2013. Гігієнічний висновок № 05.03.02-07/5292 від 28.01.2014 р.) виробник «Одеська біотехнологія» за ТУ У 20.4-13903778-032:2012 НВА), який рекомендується для застосування у комплексному лікуванні хворих із захворюваннями пародонта.

Ефективність результатів НДР

 • Підвищення якості діагностики та ефективності лікування твердих тканин зубів, захворювань тканин пародонту та слизової оболонки порожнини рота
 • Зменшення часу та витрат на діагностику та лікування твердих тканин зубів, захворювань тканин пародонту та слизової оболонки порожнини рота
 • Можливість застосування у клініках різної форми власності, а також в домашніх умовах
 • Застосування запропонованого гелю «Нанозолото» в комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит дозволяє досягти високої ефективності лікування та подовжує період стабілізації дистрофічно-запального процесу в пародонті.

 

Видавнича діяльність кафедри за 2013-2019рр.

1.  БОРИСЕНКО А.В.

Заболевания пародонта. – К.: ВСИ «Медицина», 2013. – 456 с.

Издание посвящено наиболее распространенным патологическим состояниям в стоматологии — заболеваниям пародонта. В учебном пособии рассмотрены вопросы анатомии и физиологии пародонта, клиники и диагностики, лечения и профилактики заболеваний пародонта. Особое внимание уделено медикаментозному, хирургическому (кюретаж, гингивэктомия, лоскутные операции и др.) и физиотерапевтическим (электролечение, ультразвуковая терапия, вакуум-терапия, массаж и пр.) методам лечения. В отдельном разделе изложены методы обследования больного. Анатомические термины соответствуют Международной анатомической номенклатуре. Форма изложения материала в виде вопросов и ответов поможет студентам и врачам стоматологам более эффективно подготовиться к тестовым испытаниям «Крок-2. Терапевтична стоматологія». Для студентов стоматологических факультетов высших медицинских учебных заведений III—IV уровней аккредитации, врачей-интернов, курсантов и стоматологов.

URL

2.  ДАНИЛЕВСКИЙ Н.Ф., БОРИСЕНКО А.В., АНТОНЕНКО М.Ю., СИДЕЛЬНИКОВА Л.Ф., НЕСИН А.Ф., РАХНИЙ Ж.И.

 Терапевтическая стоматология. – Т. 4. Заболевания СОПР. Киев: ВСВ «Медицина»,2013. – 632 с.

В учебнике на современном уровне освещены вопросы этиологии, патогенеза, клиники, патологической анатомии, диагностики, лечения и профилактики более 200 заболеваний слизистой оболочки полости рта и губ. Материалом для подготовки этого издания послужили более чем 50-летние клинические наблюдения его авторов, их биохимические, цитологические и патанатомические разработки, а также последние достижения и исследования отечественных и зарубежных ученых. Опираясь на свой многолетний клинический опыт, авторы разработали оригинальную систематику разных патологических состояний слизистой оболочки рта, которая приведена в учебнике. Издание иллюстрировано цветными рисунками. Для студентов стоматологических факультетов высших медицинских учебных заведений III—IV уровней аккредитации, субординаторов, врачей-интернов. Полезные сведения почерпнут для себя дерматологи, отоларингологи и врачи других специальностей.

 URL

3.  БОРИСЕНКО А.В., ЗАБОЛОТНИЙ Т.Д., ПУПІН Т.І.

Запальні захворювання пародонта. – Львів: ГалДент, 2013. –206с.

У монографії на сучасному рівні викладені анатомо-фізіологічні особливості будови пародонта з урахуванням причин і механізмів розвитку запальних захворювань. Докладно описане обстеження хворого з індексними оцінками стану тканин пародонта та функціональними методами обстеження, в тому числі лабораторними дослідженями. Клінічна картина, діагностика та методи лікування запальних захворювань розглядаються з позицій причин виникнення, механізмів розвитку та диференціації з іншими захворюваннями пародонта. Окремим розділом представлені основні медикаментозні засоби, які застосовують для лікування захворювань пародонта.

Для студентів вищих навчальних закладів, інтернів, лікарів-стоматологів, сімейних лікарів, а також наукових працівників, які досліджують цю проблему.

URL

4.  КОВАЛЬ Н.И., НЕСИН А.Ф., КОВАЛЬ Е.А.

 Заболевания губ. – Киев: ВСИ «Медицина», 2013. – 344 с.

В учебном пособии на современном уровне освещены вопросы этиологии, патогенеза, клинической картины, диагностики, лечения и профилактики хронических воспалительных, дисфункциональных и дистрофических заболеваний губ. Материалом для подготовки этой книги послужили более чем 30-летние клинические наблюдения авторов, оригинальные разработки методов диагностики и лечения данных заболеваний.
Издание иллюстрировано 329 цветными рисунками.
Для студентов стоматологических факультетов, субординаторов, интернов и практических врачей.

URL

5.  ДАНИЛЕВСКИЙ Н.Ф., БОРИСЕНКО А.В., СИДЕЛЬНИКОВА Л.Ф., НЕСИН А.Ф., ДИКОВА И.Г.

 Терапевтическая стоматология. Кариес. Пульпит. Периодонтит. Ротовой сепсис. Т.2. – Киев: ВСИ Медицина, 2013. — 576 с.

Издание посвящено наиболее распространенным стоматологическим заболеваниям — кариесу и его осложнениям (пульпиту и периодонтиту).
В учебнике освещены основные методики обследования больного с поражением твердых тканей зубов (кариесом и его осложнениями), даны основные сведения об этом заболевании, причинах его возникновения и развития. Описаны клиника, диагностика и дифференциальная диагностика кариеса с другими сходными по своей клинической картине заболеваниями. Представлены методы лечения кариеса с ис­пользованием современных медикаментозных средств и пломбировочных материалов.

Описаны причины, механизмы развития воспаления пульпы зуба — пульпита, его клиническая картина, основные принципы диагностики и лечения с применением современных методов обезболивания.
Подробно представлены этиология, патогенез, клиническая картина воспаления периодонта — периодонтита. Приведены основные методы его лечения.
Значительное внимание уделено типичным врачебным ошибкам при лечении кариеса зубов, пульпита и периодонтита; описаны их причины, методы профилактики и устранения.
В контексте Болонского процесса приведены контрольные вопросы к каждому разделу, тесты для самостоятельного контроля знаний и ответы на них.

Для студентов стоматологических факультетов высших медицинских учебных за­ведений III—IV уровней аккредитации.

 URL

6.  БОРИСЕНКО А.В., АНТОНЕНКО М.Ю., СІДЕЛЬНИКОВА Л.Ф., НЕСИН О.Ф., РАХНІЙ Ж.І.

 Захворювання слизової оболонки порожнини рота: від теорії до практики. – Київ: ТОВ «Бібліотека «Здоров’я України» – Київ: «Бібліотека «Здоров’я України», 2013. — 548 с.

Науково-методичне видання «Захворювання слизової оболонки порожнини рота: від теорії до практики» серії «Бібліотека «Здоров’я України» надає відомості щодо сучасних поглядів на механізми розвитку, причини, клінічні особливості, діагностику і лікування найбільш поширених захворювань слизової оболонки порожнини рота.

Дане видання буде корисне для стоматологів, лікарів інших спеціальностей, слухачів курсів післядипломної освіти, лікарів-інтернів, студентів медичних вузів.

7.  ЛИНОВИЦЬКА О.В., БОРИСЕНКО А.В.

Соціокультурна відповідальність освіти. –Київ: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2014. – 394 с.

Відповідальність освіти аналізується як соціальний інститут, що забезпечує процес і результат засвоєння особистістю певної суми знань, формування її компетенцій, світогляду та культури. Автор підкреслює, що освіта не може здійснюватись на “безвідповідальній основі”. Кожен, хто входить в цей процес, має свою міру відповідальності. Загальна відповідальність, що розпочинається з визначення державної політики в галузі освіти, покладається на державу. Ця відповідальність делегується установам і відомствам, які керують освітньою галуззю, а також розповсюджується на конкретних керівників і виконавців — всіх учасників навчально-виховного процесу, включаючи педагогів, батьків і дітей.

Видання розраховане на педагогів-науковців, аспірантів і студентів соціогуманітарного та педагогічного напрямів, на всіх, кого цікавлять проблеми розвитку освіти та виховання особистості.

8.  BORYSENKO A.V.

Dental caries. Pulpitis. Apical periodontitis. Oral sepsis: a textbook/ A.V. Borysenko, M.Yu.Antonenko, Yu.G.Romanova, S.A.Shnayder [et al.]; ed. By A.V.Borysenko. – Odessa: Astro, 2015. – 314 p.

Видання присвячене найбільш поширеним стоматологічним захворюванням — карієсу і його ускладненням — пульпіту та періодонтиту. У підручнику висвітлені основні методики обстеження хворого з ураженням твердих тканин зубів, причини виникнення і розвитку захворювання. Описано клініку, діагностику та диференційну діагностику карієсу з іншими подібними за своєю клінічною картиною захворюваннями, етіологію, патогенез, клінічну картину запалення періодонта — періодонтиту.

Для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів.

URL

9.  БОРИСЕНКО А.В., НЕСПРЯДЬКО В.П., БОРИСЕНКО Д.А.

 Композиционные пломбировочные и облицовочные материалы. – Киев: ВСИ «Медицина», 2015. – 320 с.

В учебном пособии представлены сведения об истории возникновения композиционных­ пломбировочных материалов (композитов). Приведены данные о строе­нии, классификации композитов. Дана характеристика различных типов адгезивных систем, используемых для соединения композиционных пломбировочных материалов с твердыми тканями зубов. Рассмотрены системы композиционных материалов для пломбирования (адгезивы, стеклоиономеры, компомеры и собственно композиты) производства различных фирм.

Приведены этапы клинического применения композиционных пломбировочных материалов светового и химического отверждения. Описана методика пломбирования композитами кариозных полостей различных классов, восстановления зубов после травматических повреждений, исправления некариозных дефектов их твердых тканей. Представлены методики полного восстановления утраченных коронок зубов как с применением штифтов, так и бесштифтовым способом.

Описаны наиболее часто встречающиеся ошибки при использовании композитов, способы их предупреждения и устранения. Освещена методика применения композиционных материалов для облицовки зубных протезов.

Для студентов, интернов, магистров высших медицинских учебных заве­дений IV уровня аккредитации, а также аспирантов, клинических ординаторов и практических врачей стоматологов

 URL

10.  BORYSENKO A.V.

 Oral mucosa diseases. / A.V. Borysenko, M.Yu.Antonenko, Yu.G.Romanova, S.A.Shnayder [et al.]; ed. By A.V.Borysenko. – Odessa: Print house, 2015. – 328 p.

У підручнику представлений розділ терапевтичної стоматології, присвячений вивченню питань етіології, патогенезу, клінічного перебігу, діагностики, лікування та основних питань профілактики захворювань слизової оболонки порожнини рота. Зміст підручника відповідає навчальному плану та робочій програмі з терапевтичної стоматології для студентів вищих навчальних закладів.

Для студентів стоматологічного факультету, лікарів-інтернів, лікарів-стоматологів.

11.  BORYSENKO A.V. et al.

Operative dentistry. Endodontics. – Kyiv, AUS Medicine Publishing, 2016. – 384 p.

The textbook covers the history of dentistry, considers the anatomical and histological structure of the teeth and oral mucosa, describes the restorative materials for caries cavities restoration and root canals obturation, methods of caries cavity preparation and restoration, and root canals obturation.

The textbook outlines basic examination methods of patients with hard dental tissue lesions: dental ca­ries and its complications; the basic data of the most common human disease — dental caries, its main etiologic and development factors. The dental caries clinical features, diagnosis and differential diagnosis of caries with other similar diseases are described. The methods of dental caries treatment with the use of modern medicamental preparations and restorative materials are described.

The causes and mechanisms of dental pulp inflammation — pulpitis, its clinical features, the basic principles of diagnosis and treatment using modern methods of anesthesia are described.

The etiology, pathogenesis, clinical features of periodontal ligament inflammation — apical periodontitis are described. The basic methods of its treatment are presented.

Considerable attention is paid to typical dentist errors that happen during treatment of dental caries, pulpitis and apical periodontitis, their causes, methods of prevention and elimination are described.

The textbook is aimed at English-speaking students of stomatologic faculties of higher medical institutions of the 4th level of accreditation.

URL

URL

12.  БОРИСЕНКО А.В., АНТОНЕНКО М.Ю., ЛИНОВИЦЬКА Л.В. та ін.

 Стоматологічні захворювання: Терапевтична стоматологія /за ред.. А.В.Борисенка. – К.: ВСВ «Медицина», 2017. – 664 с.

У підручнику висвітлено історію терапевтичної стоматології, розглянуто питання анатомічної, гістологічної будови зубів та слизової оболонки ротової порожнини, наведено дані про матеріали для пломбування каріозних порожнин і кореневих каналів; методи препарування та пломбування каріозних порожнин і кореневих каналів. Висвітлено основні методики обстеження хворого з ураженням твердих тканин зубів: карієсом і його ускладненнями. Наведено основні відомості про найпоширеніше захворювання людини — карієс зубів, причини його виникнення та розвиток. Описано клінічну картину, діагностику та диференціальну діагностику карієсу з іншими подібними за своєю клінічною картиною захворюваннями, а також методи лікування карієсу із застосуванням сучасних медикаментозних засобів і пломбувальних матеріалів. Описано причини, механізми розвитку запалення пульпи зуба — пульпіту, його клінічну картину, основні принципи діагностики й лікування із застосуванням сучасних методів знеболювання. Докладно викладено етіологію, патогенез, клінічну картину запалення періодонта — періодонтиту. Наведено основні методи його лікування. Розглянуто питання анатомії та фізіології пародонта, клінічної картини й діагностики, лікування і профілактики захворювань пародонта. Особливу увагу приділено медикаментозному, хірургічному та фізіотерапевтичному методам лікування. У підручнику на сучасному рівні висвітлено питання етіології, патогенезу, клінічної картини, патологічної анатомії, діагностики, лікування та профілактики захворювань слизової оболонки порожнини рота і губ. У контексті Болонського процесу наведено контрольні питання до кожного розділу. Для студентів вищих медичних навчальних закладів I—III рівнів акредитації.

 URL

13.  БОРИСЕНКО А.В., АНТОНЕНКО М.Ю., ДЗЕМАН Н.А., ДЗЕМАН М.І., ДЗЕМАН І.М., ЖИРОВА В.Г., МАРИНІНА О.І., НІКОЛАЄНКО О.М., РЕГУРЕЦЬКА Р.А., ЧЕГРИНЮК Л.Т.

Новітні ендогенні регенераторні біологічні імодулювальні середники/За ред.. О.М.Ніколаєнко, А.В.Борисенко. – К.: Видавничий дім Медкнига, 2017. – 250 с.

Застосування в широкій клінічній практиці новітнього класу ендогенних регенераторних біологічних імуномодуляторів вже має більше ніж 20-річний досвід. Завдяки оригінальному механізму дії українських препаратів ЕРБІСОЛ®, ЕРБІСОЛ® Екстра та ЕРБІСОЛ® УЛЬТРАфарм інтерністи отримали унікальну можливість нормалізувати репаратинивно-регенераторний потенціал тканин та органів у межах еволюційно сформованих механізмів. У монографії викладено основні механізми дії препаратів класу ЕРБІСОЛ® і показано клінічну ефективність їх застосування в стоматології. Автори розглядають розробку та впроваджені в клінічну практику новітніх українських препаратів ЕРБІСОЛ®, ЕРБІСОЛ® Екстра та ЕРБІСОЛ® УЛЬТРАфарм як спільні здобутки багатьох поколінь учених.

URL

14.  БОРИСЕНКО А.В., АНТОНЕНКО М.Ю., СІДЕЛЬНІКОВА Л.Ф., МЕЛЬНИЧУК Т.А.

Нариси практичної пародонтології. – К.: ТОВ «Бібліотека «Здоров’я України» – Київ: «Бібліотека «Здоров’я України», 2017. — 348 с.

Науково-методичне видання «Нариси практичної пародонтології» серії «Бібліотека «Здоров’я України» надає відомості щодо сучасних поглядів на механізми розвитку, причини, клінічні особливості, діагностику і лікування найбільш поширених захворювань пародонту.

Дане видання буде корисне для стоматологів, лікарів інших спеціальностей, слухачів курсів післядипломної освіти, лікарів-інтернів, студентів медичних вузів.

URL

15.  BORYSENKO A.V.

Periodontal diseases. / A.V. Borysenko, Yu.G.Romanova, A.F.Nesyn [et al.]; ed. by A.V.Borysenko, Yu.G.Romanova. – Odessa: ONMedU, 2017. – 212 p.

У підручнику представлений розділ терапевтичної стоматології, який присвячений вивченню питань етіології, патогенезу, клінічного перебігу, діагностики, лікування та основних питань профілактики захворювань пародонта. Зміст підручника відповідає навчальному плану та робочій програмі з терапевтичної стоматології для студентів вищих навчальних закладів III—IV рівня акредитації.

Для студентів стоматологічного факультету, лікарів-інтернів, лікарів- стоматологів.

16.  БІДЕНКО Н.В., БОРИСЕНКО А.В., ВАСИЛЬЧУК О.В. та ін.

Алгоритми виконання стоматологічних і медичних маніпуляцій для підготовки до Державної атестації студентів 5 курсу за спеціальністю «Стоматологія». – Київ: Книга-плюс, 2017. – 408 с.

Навчальний посібник містить алгоритми виконання стоматологічних і загальномедичних маніпуляцій, що включені до галузевих стандартів освіти, розроблених і затверджених МОЗ і МОН України для спеіальності «Стоматологія». Посібник призначений для студентів стоматологічних факультетів, лікарів-інтернів, лікарів-стоматологів.

URL

17.  ДАНИЛЕВСЬКИЙ М.Ф., БОРИСЕНКО А.В., СІДЕЛЬНИКОВА Л.Ф., НЕСИН О.Ф., ДІКОВА І.Г.

 Терапевтична стоматологія. Пропедевтика терапевтичної стоматології. Т.1. – 3-є вид. — Київ:Медицина, 2017. — 360 с.

У підручнику висвітлено історію терапевтичної стоматології, розглянуто питання анатомічної, гістологічної будови зубів та слизової оболонки ротової порожнини, наведено дані про матеріали для пломбування каріозних порожнин і кореневих каналів зубів; методи препарування та пломбування каріозних порожнин та кореневих каналів. У контексті Болонського процесу внесені тести та відповіді до них для самостійного контролю. Для студентів стоматологічних факультетів вищих навчальних закладів — медичних університетів, інститутів й академій.

URL

18.  БІДЕНКО Н.В., БОРИСЕНКО А.В., ВАСИЛЬЧУК О.В. та ін.

 Алгоритми виконання стоматологічних і медичних маніпуляцій для підготовки до Державної атестації студентів 5 курсу за спеціальністю «Стоматологія». – Київ: Книга-плюс, 2018. – 455 с.

Навчальний посібник містить алгоритми виконання стоматологічних і загальномедичних маніпуляцій, що включені до галузевих стандартів освіти розроблених і затверджених МОЗ і МОН України для спеціальності «Стоматологія». Посібник призначений для студентів стоматологічних факультетів, лікарів інтернів, лікарів-стоматологів.

URL

19.  ВОРОНЕНКО Ю.В., ПАВЛЕНКО О.В., МАЗУР І.П., … БОРИСЕНКО А.В. та ін.

Стоматологічна допомога в Україні: основні показники діяльності за 2008-2018 роки. – Кропивницький: Поліум, 2018. – 212 с.

В довіднику представлено дані державних та галузевих статистичних звітів закладів МОЗ України, які були подані до державного закладу «Центр медичної статистики Міністерства охорони здоров’я України» протягом 2018 року. Працівниками ДЗ «Центр медичної статистики Міністерства охорони здоров’я України», Інституту стоматології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМИ України»,Української військово-медичної академії та фахівцями громадської організації «Асоціація стоматологів України» проведено аналіз роботи стома­тологічних клінік, кабінетів та представлено основні документи, що регулюють діяльність лікарів-стоматологів, Асоціації стоматологів України. Представлено питання епідеміології та моніторинг стоматологічної захворюваності дітей в Україні.

По областям країни та України в цілому представлено основні показники забез­печеності стоматологічною допомогою населення України та військових Збройних Сил України, кількість лікарів-стоматологів, лікувально-профілактичних закладів, забезпеченість лікарями на 10 тисяч населення та укомплектованість посад лікарів- стоматологів у закладах охорони здоров’я та ЗСУ. Проведено аналіз роботи приват­них стоматологічних клінік, кабінетів та представлено основні показники їх діяльності.

Видання ілюстровано таблицями, фотографіями, схемами, графіками.

Довідник рекомендовано для організаторів охорони здоров’я, лікарів- стоматологів, викладачів вищих навчальних медичних закладів.

URL

URL

20.  БОРИСЕНКО А.В., ПАРПАЛЕЙ К.А., КОВАЛЕНКО О.Л., ….НЕСИН О.Ф., ПЕЧКОВСЬКИЙ К.Є. та ін.

Нариси з життя та діяльності професора Анатолія Павловича Грохольського. – Київ: ВД «Авіцена», 2018. – 200 с.

Видання присвячено життю та діяльності лікаря — представника київської школи терапевтів-стоматологів — ученого, педагога, заснов­ника наукової школи «Низькі температури в стоматології», його вчи­телям і колегам.

В основу книги покладено спогади та публікації професора Ана­толія Павловича Грохольського про його наставників і нариси колег, учнів, друзів і рідних ученого.

Для фахівців у галузі медицини та широкого читацького загалу

URL

21.  BORYSENKO A.V. et al.

Periodontal and Oral Mucosa Diseases. – Kyiv, AUS Medicine Publishing, 2018. – 624 p.

The textbook presents the part of therapeutic stomatology which deals with problems of etiology, pathogenesis, clinical course, diagnosis, treatment, prevention and general questions of periodontal and oral mucosa diseases. The textbook deals with issues of anatomy and physiology of the periodontium and oral mucosa, clinical features, diagnosis, treatment and prevention of periodontal and oral mucosa diseases. Special attention is given to medicamental, surgical treatment (curettage, gingivectomy, flap operations etc.), physiotherapy (electrotherapy, ultrasound therapy, vacuum therapy, massage and so on). A separate chapter describes methods of examination of the patient. Self-control tests with answer keys are given for knowledge assessment. Textbook is established in accordance with the approved educational program and curriculum in therapeutic dentistry for students of higher education establishments. The textbook is intended for students of dental faculty of higher medical education establishments, interns, dentists.

URL

22.  БОРИСЕНКО А.В., ДАНИЛЕВСЬКИЙ М.Ф., МОХОРТ М.А., МОХОРТ В.В., ДІКОВА І.Г., ВОЛОСОВЕЦЬ Т.М.

Фармакотерапія захворювань слизової оболонки порожнини рота і тканин пародонта. – Київ: ВСВ «Медицина», 2018. – 504 с.

У навчальному посібнику подано короткі відомості про лікарські препарати, які застосовують у стоматологічній практиці. Описано їх фізико-хімічні, фармакологічні властивості, показання і протипоказання до застосування цих препаратів, побічні дії, методи використання, форми виготовлення та зберігання. Поряд із прописами готових лікарських форм наведено також рецепти деяких сумішей індивідуального виготовлення. Для лікарів стоматологів-терапевтів, ортодонтів, фармацевтів, провізорів.

URL

23.  ВОРОНЕНКО Ю.В., ПАВЛЕНКО О.В., МАЗУР І.П., … БОРИСЕНКО А.В. та ін.

Стоматологічна допомога в Україні: аналіз основних показників діяльності за 2018 рік: довідник. – Кропивницький: Поліум, 2019. – 176 с.

В довіднику представлено дані державних та галузевих статистичних звітів закла­дів МОЗ України,які були подані до державного закладу «Центр медичної статистики Міністерства охорони здоров’я України» протягом 2008-2017 років. Працівниками Дер­жавного закладу «Центр медичної статистики Міністерства охорони здоров’я України», Інституту стоматології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика та громадської організації «Асоціація стоматологів України» проведено аналіз діяльності стоматологічної допомоги в Україні протягом останнього десятиріччя. По областям країни та України в цілому представлено основні показники забезпеченістю стоматологічною допомогою населення України, кількість лікарів-стоматологів, ліку­вально-профілактичних закладів, забезпеченість лікарями на 10 тисяч населення та укомплектованість посад лікарів-стоматологів у закладах охорони здоров’я. В довіднику надано основні показники діяльності стоматологічних кабінетів — кількість відвідувань, санацій порожнини рота, лікування основних стоматологічних захворювань,в тому числі ортопедичної, ортодонтичної та хірургічної допомоги. Проведено аналіз роботи приват­них стоматологічних клінік і кабінетів та представлено основні показники їх діяль­ності. В довіднику представлено визначні події стоматологічної спільноти протягом останнього десятиріччя.

Видання ілюстровано таблицями, фотографіями.

Довідник рекомендовано для організаторів охорони здоров’я, лікарів-стоматологів, викладачів вищих навчальних медичних закладів.

24.  БОРИСЕНКО А.В., ВОЛОВИК И.А.

Коррекция гипоксии в комплексном лечении заболеваний пародонта. — LAP LAMBERT Academic Publishing, 2019. – 172 с.

Монография посвящена методам коррекции гипоксии в комплексном лечении больных с заболеваниями пародонта. Клинико-лабораторными исследованиями показаны характерные для различных форм заболеваний пародонта особенности маркеро гипоксии, антиоксидантной системы, метаболических процессов в тканях пародонта и ротовой жидкости. Экспериментальными исследованиями на цитотоксичность обоснована новая фармакологическая композиция «Цитогексизол» для коррекции гипоксии в тканях пародонта. В экспериментальных условиях установлены ее антигипоксические, цитопротекторные, антиоксидантные, противомикробные и метаболические свойства. На основании экспериментальных исследований обоснована схема коррекции гипоксии при лечении заболеваний пародонта. Клиническими исследованиями показана эффективность применения предложенной лечебной схемы в ближайшие и отдаленные сроки наблюдений. Ее применение приводит к ликвидации гипоксии, нормализации функции эндотелия, улучшению оксигенации и микроциркуляции, повышению активности антиоксидантной системы и стабилизации дистрофически-воспалительного процесса в пародонте.

URL

25. НЕСИН А.Ф.

Дифференциальная диагностика эрозивных и язвенных поражений слизистой оболочки полости рта. – Київ: Книга-плюс, 2019. – 262 с.

В монографии представлены методические основы дифференциальной диагностики за­болеваний слизистой оболочки полости рта (СОПР) в соответствии с систематикой (Дани­левский Н.Ф., Несин А.Ф., Рахний Ж.И., 1998), освещены вопросы клиники, диагностики и дифференциальной диагностики эрозивных и язвенных поражений слизистой оболочки полости рта. Необходимость написания и издания даной книги вызвана анализом диагностических ошибок, свидетельствующих о затруднениях, возникающих у врачей при постановке диа­гноза у больных с заболеваниями слизистой оболочки полости рта. Материалом для ее под­готовки послужил более чем 45-летний опыт работы автора в отделении заболеваний слизистой оболочки полости рта кафедры терапевтической стоматологии Стоматологического Центра Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца. Для студентов стоматологических факультетов, субординаторов, интернов и практиче­ских врачей.

 

 

Патенти 2013-2019рр.

 

1. СТОЛЯР В.Г.

Патент на корисну модель №85444,

від 25.11.2013

Фармакологічна композиція для лікування і профілактики післяімплантаційних ускладнень

URL

2. БОРИСЕНКО А.В., КОДЛУБОВСЬКИЙ Ю.Ю.

Патент на корисну модель№88055

від 25.02.2014

Спосіб лікування хронічного періодонтиту

URL

3. БИЧКОВА Н.Г., АНТОНЕНКО М.Ю., МАРИНІНА О.І., БОРИСЕНКО А.В., КУЗЬМІНА І.С., МУРЛАНОВА К.С.

Патент  на корисну модель№88053

від 25.02.2014

Спосіб оцінки ефективності лікування генералізованого пародонтиту

URL

4. СТОЛЯР В.Г.

Патент на корисну модель № 87822

від 25.02.2014

Композиція для лікування і профілактики післяімплантаційних ускладнень

URL

5. БОРИСЕНКО А.В., СОЛОВ’ЯНОВА Т.М., МЯЛКІВСЬКИЙ К.О.

Патент  на корисну модель № 88941

 від 10.04.2014

В’язкий композиційний матеріал для пломбування бокових зубів

URL

6. СІДЕЛЬНІКОВ П.В., ГРИГ Н.І.

Патент  на корисну модель №94135,

від 27.10.2014

Спосіб лікування хворих на генералізований пародонтит

URL

7. ЛИСЕНКО О. С., ДУБОК О. В., ШИНКАРУК О. В.

Патент  на корисну модель №96873,

від 25.02.15

Керамічний нанокомпозит для пластики дефектів кісткової тканини з мультифункціональними властивостями

URL

8. КУВАЄВ О.С.

Патент на корисну модель № 97987

від 10.04.2015

Фармакологічна композиція для профілактики та лікування генералізованного пародонтиту

URL

9. ШІНКАРУК-ДИКОВИЦЬКА М.М., БОРИСЕНКО А.В.

Патент на корисну модель №98616,

від 27.04.2015

Спосіб прогнозування інтенсивності ураження зубів карієсом у чоловіків із різних регіонів України в залежності від особливостей показників пальцевої й долонної дерматогліфіки

URL

10. ТРОХИМЧУК А.К., БОРИСЕНКО А.В.,

ЛЕВИЦЬКИЙ А.П., ТКАЧ О.Б., АНТОНЕНКО М.Ю.

Патент на корисну модель, № 99798,

від 25.06.2015

Мукозо-адгезивний гель з нанозолотом для лікування і профілактики захворювань пародонта

URL

11. ЛИСЕНКО О. С., БОРИСЕНКО А. В.

Патент на корисну модель №99721,

від 25.06.15

Спосіб хірургічного лікування внутрішньокісткових пародонтальних кишень у хворих на пародонтит

URL

12. СТОЛЯР В.Г., БОРИСЕНКО А.В.

Патент на корисну модель № 101533

 від 25.09.2015

Полівалентний оральний гель для лікування і профілактики післяімплантаційних ускладнень

URL

URL

13. ВОЛОВИК І.А.

Патент на корисну модель№ 111618,

від 10.11.2016

Спосіб лікування хворих на генералізованийпародонтит шляхом застосування озонотерапії та фармакологічної композиції «Цитогексизол»

URL

URL

14. ВОЛОВИК І.А.

Патент на корисну модель№ 112434,

від 12.12.2016

Фармакологічна композиція «Цитогексизол»

URL

URL

15. ДЕМЕНТЬЄВА О.В., ФЕДЯНОВИЧ І.М., ЧУМАК Е.А.

Патент  на корисну модель№112524,

від 26.12.2016

Спосіб лікування генералізованного пародонтиту хронічного перебігу

URL

URL

16. БОРИСЕНКО АВ., БАТІГ В.М., ІВАНІЦЬКА О.В.

Патент на корисну модель №113524

від 25.01.2017

Спосіб лікування хворих на хронічний верхівковий періодонтит, у яких переважає діяльність симпатичного відділу вегетативної нервової системи

URL

URL

17. БОРИСЕНКО А.В., БАТІГ В.М., ІВАНІЦЬКА О.В., ВОЛОВИК І.А.

Патент на корисну модель №113526,

від 25.01.2017

Спосіб лікування хворих на гострий та загострений хронічний періодонтит, у яких переважає діяльність парасимпатичного відділу вегетативної нервової системи

URL

URL

18. БОРИСЕНКО А.В., БАТІГ В.М., ІВАНІЦЬКА О.В., ВОЛОВИК І.А.

Патент на корисну модель№114198,

від 27.02.2017

Спосіб лікування хворих на гострий та загострений хронічний періодонтит, у яких переважає діяльність симпатичного відділу вегетативної нервової системи

URL

19. БОРИСЕНКО А.В., БАТІГ В.М., ІВАНІЦЬКА О.В., ВОЛОВИК І.А.

Патент на корисну модель№ 115082,

від 27.03.2017

Спосіб лікування хворих на генералізований пародонтит хронічного перебігу, у яких переважає діяльність парасимпатичного відділу вегетативної нервової системи

URL

20. БОРИСЕНКО А.В., БАТІГ В.М., ІВАНІЦЬКА О.В., ВОЛОВИК І.А.

Патент на корисну модель№ 115083,

від 27.03.2017

Спосіб лікування хворих на генералізований пародонтит хронічного перебігу, у яких переважає діяльність симпатичного відділу вегетативної нервової системи

URL

21. БОРИСЕНКО А.В., БАТІГ В.М., ІВАНІЦЬКА О.В., ВОЛОВИК І.А.

Патент на корисну модель№ 115084,

від 27.03.2017

Спосіб лікування хворих на генералізований пародонтит загостреного перебігу, у яких переважає діяльність симпатичного відділу вегетативної нервової системи

URL

22. БОРИСЕНКО А.В., БАТІГ В.М., ІВАНІЦЬКА О.В., ВОЛОВИК І.А.

Патент на корисну модель№ 115085,

від 27.03.2017

Спосіб лікування хворих на генералізований пародонтит загостреного перебігу, у яких переважає діяльність парасимпатичного відділу вегетативної нервової системи

URL

23. БОРИСЕНКО А.В., БАТІГ В.М., ІВАНІЦЬКА О.В.

Патент на корисну модель №115373,

від 10.04.2017

Спосіб лікування хронічного верхівкового періодонтиту на фоні переважаючого парасимпатичного відділу вегетативної нервової системи

URL

URL

24. ПЕЧКОВСЬКИЙ К.Є., НЕСИН О.Ф., ПРОТІВЕНЬ М.Ф., ХОЦЯНОВСЬКИЙ А.М.

Патент  на корисну модель №117424

від 26.06.2017

Інструмент для кюретажу пародонтальних та ясенних кишень

URL

URL

25. ДЕМЕНТЬЄВА О.В., ФЕДЯНОВИЧ І.М.

Патент на корисну модель №120270,

від 25.10.2017

Спосіб лікування генералізованого пародонтиту хронічного перебігу середнього ступеню важкості

URL

URL

26. БИЧКОВА НГ, МАРИНІНА О.І., АНДРУСЕНКО А.С., МУРЛАНОВА Т.П., КОРОТЯ М.В., КАБАНЧУК С.В., СОЛОНЬКО І.І.

Патент на корисну модель №122500,

від 10.01.2018

Спосіб оцінки ефективності лікування хворих на генералізований пародонтит, асоційований із рецидивуючою герпетичною інфекцією

URL

URL

27. МАРИНІНА О.І. та ін.

Патент на корисну модель №122499,

від 10.01.2018

Спосіб оцінки ефективності лікування генералізованого пародонтиту у хворих на артеріальну гіпертензію

URL

URL

28. НЕСИН О.Ф., ПЕЧКОВСЬКИЙ К. Є., ПЕЧКОВСЬКА І.М.

Патент України на корисну модель №136021

від 25.07.2019р.

«Спосіб лікування хронічної тріщини губ»

URL

29. СЕМЕНОВА І.С., БОРИСЕНКО А.В.

патент на корисну модель № 135201

від 25.06.2019

Спосіб медикаментозної обробки кореневих каналів зубів при лікуванні хронічного періодонтиту

URL

URL

30. ВАТАНХА Т.В.

Патент на корисну модель № 131972

від 11.02.2019

Спосіб лікування захворювань пародонта у жінок, які приймають оральні гормональні контрацептиви

URL

 

За період існування кафедри захищено 154  дисертації:

 • 126 на звання кандидата медичних наук; 28 на звання доктора наук.

 

За останні 10 років на кафедрі захищено 21дисертація:

 • 17 на звання кандидата медичних наук; 4 на звання доктора наук.

 

ДОКТОРСЬКІ дисертації:

1. БИЛЕЙКИН  Л.А. Пародонтоз (альвеолярная пиорея) 1940
2. НОВИК  И.О. Предупреждение и лечение кариеса зубов у детей 1953
3. ДАНИЛЕВСКИЙ Н.Ф. Патогенез, клиника и лечение пародонтоза 1968
4. ЧУЧМАЙ Г.С. Стоматологическая диспансеризация беременных и ее значение в предупреждении пардонтопатопатий у матерей и кариеса зубов у детей 1968
5. УДОВИЦКАЯ Е.В. Гормональные сдвиги при пародонтозе у женщин 1968
6. ЯВОРСКАЯ Е.С. Клиника, патогенез и лечение глоссодинии как висцеро-рейлекторного бульбарного синдрома 1972
7. УРБАНОВИЧ Л.И. Клинико-морфологическое обоснование лечения пульпита в связи с возрастом 1973
8. ВИШНЯК Г.Н. Патогенез и клиника пародонтоза при патологии полового созревания 1974
9. МАЩЕНКО И.С. Особенности патогенеза, клиники и лечения пародонтоза у больных с аутоиммунизацией организма 1980
10. ХОМЕНКО Л.А. Ферменты протеолиза и их ингибиторы в патогенезе, диагностике и лечении пародонтоза 1980
11. ГРОХОЛЬСКИЙ А.П. Применение низких температур при лечении болезней пародонта и слизистой оболочки полости рта (клинико-экспериментальное исследование) 1982
12. КОЛЕСОВА Н.А. Структурные основы дистрофических и воспалительных заболеваний пародонта 1986
13. КЕРИМОВ Э.Э. Патогенез болезней пародонта при патологии щитовидной железы, их профилактика и лечение в очагах зобной эндемии Аз.ССР 1989
14. ГОРЗОВ И.П. Распространенность кариеса и его профилактика в условиях биогеохимического дефицита фтора и йода 1991
15. ЗАБОЛОТНЫЙ Т.Д. Патогенез, клиника и лечение болезней пародонта у лиц с сердечно-сосудистой патологией 1992
16. БОРИСЕНКО А.В. Нарушение белкового обмена в тканях пародонта при патологии и их коррекция в комплексном лечении 1992
17. ПОЛІТУН А.М. Епідеміологія, особливості розвитку хвороб пародонту і їх профілактика в умовах біогеохімічного дефіциту фтору та йоду 1996
18. БІЛОКЛИЦЬКА Г.Ф. Клініко-патогенетичне обґрунтування диференційованої фармакотерапії генералізованого пародонтиту 1996
19. СИЛЕНКО Ю.І. Клініко-патогенетичне обґрунтування лікування генералізованого пародонтиту з використанням низькомолекулярних поліпептидних препаратів 2000
20. ГЕРЕЛЮК В.І. Роль ліпідних медіаторів у перебігу генералізованого пародонтиту та ефективність їх корекції в комплексному лікуванні 2001
21. КУЛИГІНА В.М. Патогенетичне обґрунтування комплексного лікування і профілактики запальних і деструктивних захворювань червоної кайми губ 2004
22. НАЗАРЯН Р.С. Патогенетичне обґрунтування корекції аліментарного фактору у комплексному лікуванні хвороб пародонта 2006
23. МЕЛЬНИЧУК Г.М. Генералізований пародонтит і пародонтоз: маркери спадкової схильності, патогенетичні механізми, метаболічних порушень та їх комплексна корекція. 2006
24. РОМАНЕНКО І.Г. Особливості патогенезу і лікування хейлітів у хворих на цукровий діабет 2009
25. АНТОНЕНКО М.Ю. Наукове обґрунтування сучасної стратегії профілактики захворювань пародонта в Україні 2012
26. ЛІНОВИЦЬКА  О.В. Освітня парадигма відповідальності: філософське осмислення 2013
27 ШІНКАРУК-ДИКОВІЦЬКА М.М. Показники захворюваності зубів та їх залежність від фенотипічних особливостей соматично здорових чоловіків із різних регіонів України 2016
28 КОЛЕНКО Ю.Г. Наукове обґрунтування  удосконалення діагностики, лікування та профілактики передракових

захворювань слизової оболонки порожнини рота

2017

 

КАНДИДАТСЬКІ  дисертації:

1. ГИНЗБУРГ И.С. Язвенный стоматит 1940
2. ПИЛЯВСКИЙ Я.М. Кариес зубов в период беременности 1949
3. ФРАНКОВСКАЯ С.И. Роль местной флюоризации в профилактике кариеса зубов у детей 1953
4. ДАНИЛЕВСКИЙ Н.Ф. Клиника и лечение воспаления десневого сосочка 1955
5. КОДОЛА Н.А. Диагностика начального кариеса 1955
6. СКУРСКАЯ Н.Н. Особенности течения кариеса зубов в раннем детском возрасте 1955
7. УДОВИЦКАЯ Е.В. Лечение глубокого кариеса у детей 1955
8. ФЛИС З.А. Клиника и лечение язвенного гингивостоматита 1955
9. ЯВОРСКАЯ Е.С. Биологический метод лечения острых пульпитов 1955
10. ШАРАЕВСКАЯ З.Н. Гипоплазия эмали 1955
11. КОГОСОВА Л.С. Некоторые показатели состояния реактивности организма при амфородонтозе и их изменения под влиянием гемотерапии 1956
12. МАРЧЕНКО А.И. Лечение хронических периодонтитов диатермокоагуляцией 1956
13. ВИШНЯК Г.Н. Клиника начальной стадии амфодонтоза (пародонтоза) 1957
14. КОРЫТНЫЙ Л.А. К вопросу об отдаленных последствиях огнестрельной травмы челюстно-лицевой области 1959
15. ЛЕВИЦКАЯ Е.В. Клиника и лечение катарального гингивита 1959
16. УРБАНОВИЧ Л.И. Лечение пульпита в один сеанс 1960
17. ЕПИШЕВ В.А. Хронический рецидивирующий афтозный стоматит (клиника и лечение) 1962
18. МАСЛЕНКОВА Н.В. Болезни зубов и полости рта у населения украинской ССР 1962
19. СОКОЛОВСКАЯ Е.П. Лечение периодонтитов постоянных зубов с незаконченным ростом корней 1963
20. ЧУЧМАЙ Ю.С. Клиника и лечение гингивита у беременных 1963
21. КОЗЛОВСКИЙ С.И. О пломбировании зубов амальгамами 1965
22. КОНОНОВИЧ Е.Ф. Конкрементозный пульпит (клиника, патогенез, лечение) 1965
23. ХОМЕНКО Л.А. Лечение острых и хронических периодонтитов сочетанием протеолитических ферментов с антибиотиками 1965
24. ГРОХОЛЬСКИЙ А.П. Зубные отложения и их влияние на ткани пародонта 1965
25. МАМЕДОВ О.Р. Ранняя диагностика, клиника и лечение лейкоплакии слизистой оболочки полости рта 1965
26 ЕНИ А.М. Применение антибиотиков и лечебной повязки в комплексной терапии пародонтоза 1967
27. ПОЛИТУН А.М. Гингивиты у детей и подростков 1967
28. СЫРБУ С.В. Возрастные особенности пульпы и клиническое лечение пульпита молочных зубов (клинико-морфологическое и экспериментальное исследование) 1967
29. КЕРИМОВ Э.Э. Состояние полости рта у больных эндемическим зобом, проживающих в некоторых эндемических очагах зоба Азербайджанской ССР 1968
30. МАЩЕНКО И.С. О применении стимулирующей терапии в комплексном лечении пародонтоза 1968
31. ЧИЖЕВСКИЙ И.В. Вопросы клиники и местного лечения пародонтоза 1968
32. БУЛЬДА И.Д. Об уходе за полостью рта при пародонтопатиях 1969
33. ГЕНИС И.Е. Лечение верхушечных периодонтитов серебряной пастой 1969
34. ЗАВЕРНАЯ А.М. Аллергическое и кандидамикозное поражение слизистой оболочки полости рта у детей при антибиотикотерапии 1969
35. БАЙБУЛОВА К.К. Состояние слизистой оболочки полости рта и некоторые биохимические показатели паротидной слюны при хроническом гломерулонефрите 1970
36. ВАСИЛЕНКО В.Ф. Комплексное лечение пульпита биологическим методом 1970
37. СИДЕЛЬНИКОВА Л.Ф. Лечение язвенно-некротических процессов слизистой оболочки полости рта протеолитическими ферментами 1970
38. ХОЦЯНОВСКИЙ А.Н. Роль ортопедических вмешательств на различных этапах комплексного лечения пародонтоза 1970
39. ГИТИНА Л.И. Состояние пародонта у рабочих, имеющих производственный контакт со свинцом 1970
40. АНИФАЕВ Т.М. Состояние полости рта у рабочих железорудного производства 1971
41. ГАМЗАЕВ Г.М. Состояние зубов и тканей пародонта у рабочих алюминиевого производства 1971
42. ЛИХОТА Т.Ф. Клиника и лечение хронического пульпита постоянных зубов у детей 1971
43. ЛЕЩУК Г.Ф. Сравнительная оценка введения аскорбиновой кислоты, галаскорбина, витаминов С и Р (катехина) методом электрофореза при лечении дистрофически-воспалительной формы пародонтоза 1971
44. ПУШЕНКО А.И. Временное шинирование подвижных зубов в комплексном лечении дистрофически-воспалительной формы пародонтоза 1972
45. МОХОРТ В.В. Применение мефенамината натрия в комплексном лечении дистрофически-воспалительной формы пародонтоза 1973
46. ХУДАЙБЕРДИЕВ Г.И. Изменение химического состава челюстных костей человека при пародонтозе и в возрастном аспекте 1974
47. ПЛЕЩЕЕВ А.Д. Состояние зубов, пародонта и слизистой оболочки полости рта у рабочих электролизных цехов Сумгаитского алюминиевого завода 1974
48. АСТАПЕНКО Я.П. Применение мефенамината натрия для лечения верхушечных периодонтитов 1974
49. ГОРОВИЦ Г.В. Электрофорез трипсина в комплексном лечении пародонтоза 1975
50. КИРИЛЕНКО И.И. Сравнительная оценка витальной и девитальной ампутации пульпы зуба 1975
51. РУБАН А.И. Клинико-экспериментальное обоснование применения пиримиданта в комплексном лечении дистрофически-воспалительной формы пародонтоза 1977
52. ДАЦЕНКО В.Я. Применение вакуум-кюретажа в комплексном лечении пародонтоза 1978
53. ТОМОВА-ДИШОВСКА З.А. Клинико-экспериментални проучвания на токсичного действие на пестицидите в’рху устната кухина. Болгария, София 1978
54. ТУТКУВЕНЕ А.В. Лечение периодонтита лизоцимом в сочетании с антибактериальными препаратами 1979
55. ЗЕЛИНСКАЯ Н.А. Особенности течения и лечения пародонтоза у больных ревматоидным артритом 1979
56. СОЛНЦЕВА Т.А. Хирургическое лечение пародонтоза с трансплантацией аллогенного костного мозга у больных с обострившимся и хроническим течением 1979
57. НЕСИН А.Ф. Лечение язвенно-некротических поражений слизистой оболочки полости рта мефенамина натриевой солью 1979
58. ЗАБЫШНАЯ С.В. Особенности клиники и лечения острого герпетического стоматита у детей в различные возрастные периоды 1980
59. ГРИНЫК Б.С. Гидролитические ферменты в комплексной терапии пародонтоза 1981
60. СТРЮК Л.В. Применение террилитина в комплексном лечении пародонтоза 1983
61. БОРИСЕНКО А.В. Применение витаминов А, Е, К в комплексном лечении пародонтоза 1983
62. ТКАЧУК Н.Н. Особенности течения и терапии пародонтоза у больных неспецифическим колитом 1984
63. АНТОНИШИН Б.В. Применение настойки софоры японской и масла аира в комплексном лечении пародонтоза 1984
64. ЧЕПИГА А.И. Особенности клинического течения и лечения заболеваний пародонта у работников вискозного производства 1984
65. ПЕТРАШ И.В. Распространенность и особенности течения болезней пародонта у жителей горных, предгорных и равнинных районов Ивано-Франковской области 1985
66. БЕЛЕНЧУК Т.А. Клиническая и цитологическая характеристика эпителия слизистой оболочки полости рта при прорезывании зубов и формировании прикуса 1985
67. ГОЛОВНЯ И.А. Научное обоснование системы специализированной медицинской помощи больным пародонтозом в городских лечебно-профилактических учреждениях 1985
68. ШВЕЦ Л.Г. Применение ингибиторов протеолиза в комплексной терапии больных язвенно-некротическими поражениями слизистой оболочки полости рта 1986
69. КОЗЛОВА М.Ю. Нарушение слюноотделения при глоссодинии и методы лечения 1986
70. КОСЕНКО С.В. Лечение периодонтитов террилитином с антимикробными препаратами 1987
71. ВИДЕРСКАЯ А.В. Применение террилитина в комплексном лечении язвенно-некротических поражений слизистой оболочки полости рта 1987
72. ВЛЯЛЬКО В.И. Электрофорез постоянным магнитным полем в комплексном лечении генерализованного пародонтита 1987
73. ИЩЕНКО Л.В. Состояние тканей пародонта и слизистой оболочки полости рта у курильщиков 1990
74. ПОТАПЧУК А.М. Применение высокоминерализованной минеральной воды «Пасіка» в комплексной профилактике кариеса зубов у детей 1991
75. КОВАЛЬ Н.И. Хроническая лимфэдема, клиника, диагностика, лечение 1989
76. ОКОНСКАЯ Л.Д. Применение низких температур в комплексном лечении невралгии тройничного нерва 1990
77. ДИКОВА И.Г. Лечение периодонтитов антибактериальніми препаратами, иммобилизованніми на полиметилсилоксане. 1992
78. СИНИЦА М.Г. Клинико-цитологические параллели при пародонтите у женщин. 1992
79. АЛАФИФ ХИШАМ Пульпит. Особенности развития и выбор метода лечения 1993
80. СЕРГЄЄВА І.Є. Диференційна діагностика катарального гінгівіту та початкового ступеню генералізованого пародонтиту 1995
81. ЗАХАРОВА С.М. Особливості перебігу та лікування генералізованого пародонтиту у хворих на цукровий діабет 1995
82. ПЕЧКОВСЬКИЙ К.Є. Використання полімегенералізованого пародонтиту 1998
83. ВОЛОСОВЕЦЬ Т.М.  Застосування мазі «Мефенат» в комплексному лікуванні виразково-некротичних уражень слизової оболонки порожнини рота 1998
84. РЕВЕНОК Б.А. Особливості клінічного перебігу та лікування генералізованого пародонтиту у осіб, що зазнали впливу іонізуючого випромінювання внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС 1998
85. ЛЄСНУХІНА Г.Л. Комплексне лікування генералізованого пародонтиту з корекцією порушень перекисного окиснення ліпідів 2000
86. ГУЖЕВСЬКА Н.С. Клінічна ефективність застосування фітозасобів багатоспрямованої дії в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту 2000
87. ПАВЛЮК Т.Д. Особливості клінічного перебігу та лікування генералізованого парадонтиту, ускладненого кандидозом 2000
88. ОКОНСЬКИЙ Е.І. Застосування рефлексотерапії в комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит 2001
89. КОЛЕНКО Ю.Г. Імунні порушення у хворих на генералізований пародонтит та їх корекція у комплексному лікуванні 2002
90. ЛИНОВІЦЬКА О.В. Вибір антибактеріальних препаратів у комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту у хворих на виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки, асоційовану з Helicobacter pilary 2002
91. СИМОНЕНКО Р.В. Застосування мірамістину в лікуванні апікальних періодонтитів 2002
92. ЖИРОВА В.Г. Порушення системи гемостазу, клінічного і гуморального імунітету при запальних і дистрофічно-запальних захворюваннях парадонта у підлітків та їх корекція у комплексному лікуванні 2002
93. КОЛЕСОВА Н.В. Особливості альтерації і репаративної регенерації епітелію ясен при генералізованому пародонтиті, та їхня фармакологічна корекція 2002
94. ВАСИЛЬЧЕНКО О.І. Особливості клінічного перебігу та лікування червоного плоского лишаю слизової оболонки порожнини рота у хворих на інсулінозалежний цукровий діабет 2002
95. ВОРОНІНА І.Є. Порушення мінерального обміну в альвеолярній кістці при генералізованому паподонтиті та їх корекція у хворих на цукровий діабет 2003
96. ЛЕВЧЕНКО Г.В.  Оцінка ефективності ендодонтичного лікування при удосконаленому препаруванні кореневих каналів зубів 2003
97. ФЕДЯНОВИЧ І. М. Особливості порушень метаболізму кісткової тканини пародонта при генералізованому пародонтиті та можливості їх спрямованої фармакологічної корекції 2004
98. МАРКОВ А.В. Комплексна гідротерапія генералізованого пародонтиту сульфатно-хлоридно-натрієво-магнієво-калієвою мінеральною водою 2004
99. ДЗЕМАН Н.А. Корекція загальноадаптивних реакцій у комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту 2005
100. СЕРЕДЮК І.Н. Клініко-патогенетичні особливості застосування протизапальних засобів та ангіопротекторів в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту 2005
101. ТКАЧЕНКО А.Г. Особливості клінічного перебігу, лікування та профілактики генералізованого пародонтиту у осіб молодого віку 18-25 років 2006
102. ФЛІС Г.С. Лікування аномалій форми та зміни кольору зубів 2006
103. МЄДВЄДЄВА М.Б. Поширеність та інтенсивність гострого початкового карієсу, сучасні методи його профілактики та лікування в осіб молодого віку 2006
104. ГОЛОВЧАНСЬКА О.Д. Тяжкі ускладнення пломбування кореневих каналів зубів: причини виникнення, особливості клініки, лікування та попередження 2007
105. ТИВОНЕНКО Л.І. Обґрунтування диференційованої антибактеріальної терапії та оцінка її ефективності у комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту 2007
106. ПОЛОЗОК Д.М. Обґрунтування вибору ендодонтичного пломбувального матеріалу для підвищення ефективності лікування хронічних періодонтитів 2007
107. РЕГУРЕЦЬКА Р.А. Особливості клінічного перебігу та лікування  простого герпесу слизової оболонки порожнини рота та губ у осіб молодого віку 2008
108. ШЕКЕРА О.О. Особливості клініки, діагностики, профілактики та лікування захворювань пародонта у вагітних із акушерською патологією 2008
109. АЛЕКСАНДРОВ Є.І. Профілактика і лікування карієсу та запальних захворювань пародонта у юних вагітних з прееклампсією 2009
110. ЧЕГРИНЮК Л.Т. Особливості клінічного перебігу та лікування генералізованого пародонтиту при псоріазі. 2011
111. ДУДІК О.П. Клініко-експериментальне обгрунтування застосування силера на основі біокераміки. 2011
112. ГРИГ Н.І. Особливості передопераційної підготовки та медикаментозного супроводу хірургічного лікування хворих на генералізований пародонтит 2012
113 БОЙЦАНЮК С.І. Особливості перебігу та лікування захворювань пародонта у хворих на опікову хворобу. 2013
114 ТІМОХІНА Т.О. Клініка, профілактика і лікування  хвороб пародонта та слизової оболонки порожнини рота у жінок репродуктивного віку із залізодефіцитною анемією 2013
115 СКІБІЦЬКА О.О. Обґрунтування та оцінка ефективності сорбційної терапії у комплексному лікуванні ерозивно-виразкових уражень слизової оболонки порожнини рота 2013
116 ЧЕРКАСОВА О.В. Комплексне лікування генералізованого пародонтиту у пацієнтів молодого віку з артеріальною гіпертензією 2013
117 ЗНАЧКОВА О.А. Нехірургічне лікування ускладнень ендодонтичних  втручань у разі виведення пломбувального матеріалу  в канал нижньої щелепи 2013
118 ПЕЧКОВСЬКА І.М. Порівняльна характеристика застосування шин з композиційних матеріалів, армованих скловолокном,
у комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту
2013
119 САВИЧУК А.О. Експериментально-клінічне обґрунтування вибору конструкції внутрішньоканальних штифтів для відновлення ендодонтично лікованих зубів 2014
120 КОНОНОВИЧ Т.М. Клінічні особливості та оцінка ефективності лікування генералізованого пародонтиту в осіб похилого віку 2014
121 ПАЛАМАРЧУК С.І. Стимуляція процесів регенерації кісткової тканини періапікальної ділянки в лікуванні хронічних форм періодонтит 2015
122 ДУДНІКОВА М.О. Застосування зубних паст, що не містять пероксидів у корекції змін кольору твердих тканин зубів 2015
123 СТОЛЯР В.Г. Обґрунтування та оцінка ефективності  лікувально-гігієнічних заходів на етапах імплантації та протезування пацієнтів похилого віку 2016
124 ЛИСЕНКО О.С. Клініко-експериментальне обґрунтування використання модифікованої біокераміки при хірургічному лікуванні хворих на генералізований пародонтит 2016
125 ВОЛОВИК І.А. Корекція гіпоксії в комплексному лікуванні захворювань пародонта 2018
126 ТКАЧ О.Б. Експериментально-клінічне обґрунтування застосування мукозального гелю, модифікованого наночастинками золота, в комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит 2018