Співробітники кафедри

 

 

Коленко Юлія Геннадіївна – завідувачка кафедри терапевтичної стоматології, доктор медичних наук, професор.

У 1995 р. закінчила з відзнакою стоматологічний факультет Українського державного медичного університету імені акад. О.О.Богомольця. В 1995-1998 рр. навчалась в магістратурі на кафедрі терапевтичної стоматології НМУ імені О.О. Богомольця. В 1998-2001 рр. навчалась в аспірантурі. З 2000 по 2011 рік − асистент, в 2011-2018 рр. – доцент цієї кафедри. В 2002 році захистила кандидатську дисертацію “Імунні порушення у хворих на генералізований пародонтит та їх корекція у комплексному лікуванні”, а в 2017 році − докторську дисертацію «Наукове обґрунтування  удосконалення діагностики, лікування та профілактики передракових захворювань слизової оболонки порожнини рота». В 2013 році присвоєне вчене звання «Доцент» по кафедрі терапевтичної стоматології НМУ імені О.О. Богомольця. В січні 2018 р. призначена на посаду професора кафедри. Науково-педагогічний стаж більше 20-ти років. Під керівництвом Коленко Ю. Г., студенти приймали участь та займали призові місця у міжнародних конкурсах з естетичних реставрацій (2016-2019 р.р.).

Є членом Вченої ради стоматологічного факультету, входить в редакційну колегію наукового журналу «Сучасна стоматологія».

Є співавтором 14 друкованих видань: 8 підручників (всі англійською мовою), 4 навчальних посібників, 2 методичних рекомендацій. Має 138 надрукованих наукових робіт. Має статті в журналах Scopus, Web of Science.

Проходила науково-педагогічне стажування в Вроцлавському медичному університеті у грудні 2019р. (м.Вроцлав, Польща).

Має сертифікат володіння англійською мовою «B2» (British Council).

Має другу вищу освіту за спеціальністю менеджмент в галузі охорони здоров’я.

Основні напрямки науково-практичної роботи: новітні методи діагностики , профілактики та лікування  захворювань в терапевтичній стоматології; діагностика та лікування передраків та профілактика раку слизової оболонки порожнини рота.

Лікар вищої кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Терапевтична стоматологія».

 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=uCypT1IAAAAJ&hl=ru&oi=sra

Линовицька Олеся Вікторівна –  професор, доктор філософських наук.

У 1994 р. закінчила з відзнакою стоматологічний факультет Українського державного медичного університету імені акад. О.О. Богомольця.

У 1994-1997 рр. навчалась у магістратурі, 1998-2001 рр. навчалась у аспірантурі при кафедрі терапевтичної стоматології Українського державного медичного університету імені акад. О.О.Богомольця.

В 2002 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Вибір антибактеріальних препаратів у комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту у хворих на виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки, асоційовану з Helycobacter pilory». В 2013 р. захистила дисертаційну роботу на ступінь доктора філософських наук «Освітня парадигма відповідальності: філософське осмислення» зі спеціальності «Філософія освіти».

Основні напрямки науково-практичної роботи: мікробіота порожнини рота, взаємозв’язок між складом мікробних асоціацій та  соматичною патологією; дослідження методів і засобів формування та систем оцінювання професійної компетентності студентів і лікарів  на до — та післядипломному рівнях; дослідження трансформації та ролі університетів у сучасному світі,  стратегій удосконалення діяльності закладів вищої освіти задля забезпечення якості освіти.

Автор більше 50  друкованих праць, з них 2 деклараційні патенти на корисну модель, співавтор 3 підручників, 2 навчальних посібників та 1 монографії. Має сертифікат Університету Кембрідж (рівень B2).

Є дійсним членом Міжнародної експертної групи з академічного ранжування університетів  (IREG — International Ranking Expert Group).  Учасник  міжнародних експертних комісій з проведення  акредитацій освітніх програм, національних, міжнародних систем ранжування університетів.

Лікар-спеціаліст зі спеціальності «Терапевтична стоматологія».

 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=vhYonUEAAAAJ&hl=ru&citsig=AMstHGQVh5kN_qV1Xhv52Q2XChXmYTMbQA

ДОЦЕНТИ

Воловик Ірина Анатоліївна – доцент кафедри, кандидат медичних наук.

У 2003 р. закінчила з відзнакою Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. Внесена до Золотої Книги Пошани Університету.

З 2004 по 2017 рр. навчалася в інтернатурі, клінічній ординатурі та аспірантурі на кафедрі терапевтичної стоматології НМУ імені О.О. Богомольця. У 2018 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Корекція гіпоксії в комплексному лікуванні захворювань пародонта».

Сертифікат володіння англійською мовою рівня В2.

Стажування за кордоном у Краковському університеті (Польща) в 2021 році за тематикою «International postgraduate practical internship «New and innovative teaching methods».

Основні напрямки науково-практичної роботи: естетична стоматологія, новітні підходи діагностики та лікування захворювань пародонта і слизової оболонки ротової порожнини.

Друкованих праць  більше 30 у фахових журналах ДАК МОН України та міжнародних виданнях,  8 патентів України (із них 6 у співавторстві), 23 акти про впровадження, 1 монографія.

З 2018 року в Деканаті стоматологічного факультету займає посаду Куратора з впровадження Європейської кредитно-трансферної системи навчального процесу ECTS.

 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=97_OuwYAAAAJ&hl=ru&oi=sra

Григ Наталія Іванівна – доцент, кандидат медичних наук. У 1998р. закінчила стоматологічний факультет Національного  медичного університету імені О.О. Богомольця.

У 2012р. захистила кандидатську дисертацію на тему:  «Особливості передопераційної підготовки та медикаментозного супроводу хворих на генералізований пародонтит».

Основні напрямки науково-практичної роботи: сучасні методи діагностики, лікування та профілактики захворювань тканин пародонта.

4 акти про впровадження.

Друкованих праць – 35, з яких: 1  навчальний посібник, 19  статей у фахових,  5 – в  зарубіжних виданнях, 3 свідоцтва про реєстрацію авторського права , 1 патент України.

Завуч кафедри. Відповідає за навчально-методичну роботу кафедри. З 2013 р. –  методист IV курсу — розділу «Захворювання пародонта».

Лікар вищої кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Терапевтична стоматологія».

 

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=VXhCXtcAAAAJ

Дементьєва Олена Василівна –  доцент, кандидат медичних наук.

У  1993 р.  закінчила Московський медичний стоматологічний інститут імені Н.А. Семашко.

В  2003 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Клініко-лабораторна оцінка  антигомотоксичної терапії червоного плескатого лишаю слизової оболонки порожнини рота».

Основні напрямки науково-практичної роботи: діагностика, лікування та профілактика захворювань тканин пародонта.

Друкованих праць: 95, з яких 2 навчальних  посібника, 7 патентів, 7 інформаційних листів, 3 методичних рекомендацій.

Куратор ЄСТS факультету підготовки іноземними громадян.

Лікар вищої кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Терапевтична стоматологія».

 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=_TiLvyAAAAAJ&hl=ru&citsig=AMstHGT7hdk6bTlgv5Wsl5_YTMeMOYn8hA

Дікова Інна Гарольдівна – доцент, кандидат медичних наук.

У 1985 р. закінчила  з відзнакою стоматологічний факультет  Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця.

У 1985-1989 рр. навчалась у клінічній ординатурі при кафедрі терапевтичної стоматології КМІ.  У 1992 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Лікування періодонтитів антибактеріальними препаратами,  іммобілізованими на ПМС».

Основні напрямки науково-практичної роботи: застосування препаратів пролонгованої дії в лікуванні основних стоматологічних захворювань.

Наукових праць  –  96, з яких 7 підручників і 1 патент.

Відповідає на  кафедрі за ФПК викладачів. Більше 10 років відповідала за навчально-методичну роботу на кафедрі.

Лікар вищої кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Терапевтична стоматологія», лікар-спеціаліст зі спеціальності «Стоматололгія», лікар-спеціаліст зі спеціальності «Рентгенологія».

 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=VSV33_EAAAAJ&hl=ru&citsig=AMstHGR6p9zZg780HOJVLXs5uPRSK1Ys5w

Дімітрова Алла Григорівна доцент, кандидат медичних наук.

У 1997 р. закінчила  стоматологічний факультет Одеського державного медичного  університету.

У 2002-2006 рр. навчалась у аспірантурі. У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особливості клінічного перебігу, лікування та профілактики генералізованого пародонтиту у осіб молодого віку 18–25 років».

Основні напрямки науково-практичної роботи: особливості клінічного перебігу, лікування та профілактики захворювань пародонта і твердих тканин зубів у людей молодого віку.

Наукових праць  – близько 50, співавтор 3 підручників англійською мовою. Має сертифікат згідно з Загальноєвропейською мовною програмою (рівень B2).

Відповідає за лікувальну роботу кафедри. З 2010 по 2015 рр. була куратором кредитно-модульної системи  в деканаті стоматологічного факультету НМУ.

Лікар вищої кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Терапевтична стоматологія».

 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=7P87ZmEAAAAJ&hl=ru&citsig=AMstHGSe-LxuTBOgjPj_cF5GgdZlB-Lx1Q

Дуднікова Марія Олегівна – доцент, кандидат медичних наук.

У 2009 р. закінчила з відзнакою стоматоматологічний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

В 2009-2011 навчалась в магістратурі, а в  2011-2014 рр. – в аспірантурі при кафедрі терапевтичної стоматології НМУ імені О.О. Богомольця. У 2015 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Клініко-лабораторне обґрунтування вибору методів корекції змін кольору твердих тканин зубів та оцінка їх ефективності».

Основні напрямки науково-практичної роботи: сучасні підходи до лікування дисколоритів твердих тканин зубів.

7 свідоцтв авторського права на твір, 6 актів про впровадження.

Наукових та науково-методичних праць – 64, з них 1 деклараційний патент України на корисну модель .

Методист розділу «Захворювання пародонта» в 2016 році. Має сертифікат British Counsil (рівень С).

Міжнародне стажування в рамках Французько-української освітньої Програми для фахівців у галузі охорони здоров’я та фармації, 2017р. (Париж, Франція).

Міжнародне on-line стажування в рамках Французько-української освітньої Програми для фахівців у галузі охорони здоров’я та фармації, 2020р. (Клінічні бази медичного факультету Університету Сорбонна, Париж, Франція).

Лікар другої кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Терапевтична стоматологія».

 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=IH43uGsAAAAJ&hl=uk&oi=ao

Мєдвєдєва Марина Борисівна – доцент, кандидат медичних наук.

У 1999 р. закінчила з відзнакою стоматологічний факультет НМУ ім. О.О. Богомольця.

У 1999-2000 р. навчалась у магістратурі на кафедрі терапевтичної стоматології НМУ ім. О.О. Богомольця. У 2006р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Поширеність та інтенсивність гострого початкового карієсу, сучасні методи його профілактики та лікування в осіб молодого віку».

Основні напрямки науково-практичної роботи: профілактика та лікування мікотичних уражень слизової оболонки порожнини рота та тканин пародонту.

Друкованих праць – 80.

В 2012-2013 рр. була куратором кредитно-модульної системи в деканаті по роботі з іноземними студентами. Має сертифікат з англійської мови НМУ імені О.О.Богомольця.

Лікар вищої кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Терапевтична стоматологія».

 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=P0Bx7cEAAAAJ

Несин Олександр Федорович, доцент, кандидат медичних наук. У 1969 р. закінчив стоматологічний факультет Київського медичного інституту імені О.О.Богомольця.

У 1972-1974 рр. навчався в клінічній ординатурі. У 1979 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Лечение язвенно-некротических поражений слизистой оболочки полости рта мефенамина натриевой солью».

Основні напрямки науково-практичної роботи: сучасні технології в стоматології, захворювання слизової оболонки порожнини рота, експериментальна пародонтологія.

Друкованих праць –  95, з яких 6 патентів України на корисну модель, 7 раціоналізаторських пропозицій. Співавтор підручника «Терапевтична стоматологія» в 4 томах, 3 навчальних посібників, 2 монографій, автор тестових завдань «Крок 2» та «Крок 3-стоматологія».

Куратор розділів  «Захворювання слизової оболонки порожнини рота» — Методист V курсу,  «Поглиблення клінічного мислення студентів» та підготовки учасників студентських Олімпіад зі стоматології, член апробаційної ради факультету. Протягом останніх 30 років керівник підготовки студентів до Всеукраїнських  турів Олімпіади зі стоматології. Один з провідних фахівців в галузі діагностики та лікування захворювань слизової оболонки порожнини рота в Україні та країнах СНД. За вагомий внесок у стоматологічну науку і практику, навчально-методичну роботу нагороджений Почесними грамотами МОН, МОЗ та стоматологічного факультету НМУ.

Лікар-спеціаліст зі спеціальності «Стоматологія».

 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=qcyXTKsAAAAJ&hl=ru&citsig=AMstHGS42KeKIunQSUfzuzdjE-8FaXeqIw

Печковський Костянтин Євгенович – доцент, кандидат медичних наук.

У 1986 р. закінчив стоматологічний факультет Київського медичного інституту імені О.О.Богомольця.

У 1990-1992рр. навчався в клінічній ординатурі, в 1993-1997 рр. – в аспірантурі  при кафедрі терапевтичної стоматології КМІ-НМУ імені О.О.Богомольця. У 1998р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Використання поліметилсилоксану у хірургічному лікуванні генералізованого пародонтиту». З 1999 року асистент, з 2020 року – на посаді доцента кафедри.

Основні напрямки науково-практичної роботи: пародонтологія, історія та організація стоматологічної допомоги, оптимізація навчального процесу у вищій  медичній школі.

Друкованих праць – 104, з яких: 50 робіт у  фахових виданнях  та в  зарубіжних журналах, співавтор навчального посібника, 2-х книжок, 7 патентів, 2  раціоналізаторських пропозицій.

Має сертифікат з англійської мови НМУ імені О.О.Богомольця.

Член приймальної комісії університету.

Лікар вищої кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Терапевтична стоматологія», лікар вищої кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Стоматологія».

 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=FC97otgAAAAJ&hl=ru&citsig=AMstHGRng64Xwi0_4oQ8Dhg_epWhJ4QfWw

Регурецька Раїса Анатоліївна – доцент, кандидат медичних наук.

У 1992 р. закінчила стоматологічний факультет Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця.

У 2001-2003 рр. навчалась у клінічній ординатурі. У 2004-2008 рр. навчалась у аспірантурі. У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особливості клінічного перебігу та лікування простого герпесу слизової оболонки порожнини рота та губ у осіб молодого віку».

Основні напрямки науково-практичної роботи: сучасні методи діагностики та лікування захворювань слизової оболонки порожнини рота.

Наукових робіт — 87, з них 40 — у фахових виданнях та за кордоном, 7 патентів України та 4 галузевих нововведення. Співавтор навчального посібника «Крок-2» та монографії.

 Методист з розділів: «Захворювання слизової оболонки порожнини рота».

У 2015-2019 рр. – завідувач відділом аспірантури та докторантури НМУ імені О.О. Богомольця. Співавтор 8 освітньо-наукових програм з підготовки здобувачів ступеня доктора філософії. Провела ліцензування  підготовки здобувачів вищої освіти наукового ступеня доктора  філософії за спеціальностями: Стоматологія, Медицина, Педіатрія та ін. Має сертифікат рівня В2 Київських державних курсів іноземних мов «Інтерлінгва».

Лікар вищої кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Терапевтична стоматологія».

 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=it3l5ekAAAAJ&hl=ru

Тімохіна Тетяна Олександрівна – доцент, кандидат медичних наук.

У 2007 р. закінчила з відзнакою стоматологічний факультет Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.

З 2007 по 2009 рр. навчалась в магістратурі на кафедрі терапевтичної стоматології НМУ імені О.О.Богомольця, яку закінчила з відзнакою. З 2009 по 2012 рр. навчалась в аспірантурі кафедри терапевтичної стоматології НМУ імені О.О.Богомольця. У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Клініка, профілактика і лікування хвороб пародонта та слизової оболонки порожнини рота у жінок репродуктивного віку із залізодефіцитною анемією». Стажування у Вроцлавському медичному університеті (Вроцлав, Польща) за тематикою «Інноваційні методи викладання стоматології» в 2017 році .

Основні напрямки науково-практичної роботи: сучасні технології в терапевтичній стоматології.

Має 4 акти про впровадження.

Друкованих праць – 74, з яких 4 деклараційні патенти на корисну модель та 3 свідотства про реєстрацію авторського права.

Керівник web-сайту кафедри. Відповідальна за педагогічне навантаження кафедри, роботу АСУ та Likar.nmuofficial.com. З 2015 по 2018 рр. – заступник декана факультету підготовки іноземних громадян. З 2010 по 2017 рр. – член редакційної колегії «Українського науково-медичного молодіжного журналу». З 2010-2018 рр. член Товариства Молодих Вчених Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. Лауреат конкурсу Національної академії наук вищої освіти України. Має сертифікат British Counsil (рівень B2).

Має другу вищу освіту за спеціальністю менеджмент в галузі охорони здоров’я.

Лікар вищої кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Стоматологія», лікар першої кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Терапевтична стоматологія».

 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=SR5CLMkAAAAJ&hl=ru&citsig=AMstHGR8a0tKdNb1jZO9_pcGr74_0mgXiQ

Черкасова Олена Вікторівна – доцент, кандидат медичних наук.

У 2007 р. закінчила з відзнакою стоматологічний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

З 2007 по 2009 рр. навчалась в магістратурі за спеціальністю «Стоматологія», яку закінчила  з відзнакою.   В  2009-2012  рр. – аспірант кафедри терапевтичної стоматології  НМУ імені О.О. Богомольця.

У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію  на  тему: «Комплексне лікування генералізованого пародонтиту у пацієнтів молодого віку з артеріальною гіпертензією».

Основні напрямки науково-практичної роботи: комплексний пiдхiд до діагностики, лікування та реабілітації пацієнтів з генералізованим пародонтитом.

Має 11 актів впровадження.

Друкованих робіт  – 34. Має 2 патенти України на корисну модель.

Профорг кафедри та керівник наукового гуртка на кафедрі.

Рівень володіння англійською мовою – В2.

Лікар другої кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Терапевтична стоматологія».

 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=mp1d5LYAAAAJ&hl=uk

Google Scholar

Шекера Оксана Олегівна доцент, кандидат медичних наук.

У 2001р. закінчила  з відзнакою стоматологічний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

У 2001-2002 рр. навчалась у магістратурі, 2004-2007рр. – в аспірантурі на кафедрі терапевтичної стоматології НМУ імені О.О. Богомольця. У 2008 р.  захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особливості клініки, діагностики, профілактики та лікування захворювань пародонту у вагітних із акушерською патологією».

Основні напрямки науково-практичної роботи: доказова медицина, пародонтологія, стоматологічне лікування вагітних, юридичні аспекти діяльності лікаря

Друкованих праць – більше 50, серед яких  2 навчальних посібники, 4 свідоцтва про реєстрацію авторського права, законопроект №6634 «Про первинну медичну допомогу на засадах сімейної медицини»(співавтор), науково-дослідна робота на замовлення МОЗ України.

Співзасновник та член правління Громадської організації «Українська Академія Пародонтології», Голова Київського осередку Міжнародної громадської організації «Міжнародна асоціація «Здоров’я суспільства», член редакційної колегії науково-практичного журналу «Здоров`я суспільства».

Лікар вищої кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Терапевтична стоматологія».

 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=zBFI6QoAAAAJ&hl=ru&citsig=AMstHGT2DnLddD2KUAowy2-2wD9BSl6hyw

АСИСТЕНТИ

Ватанха Тетяна Василівна – асистент кафедри, кандидат медичних наук.

У 2002р. закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

З 2004 по 2010 рр. навчалась в клінічній ординатурі на кафедрі терапевтичної стоматології НМУ імені О.О. Богомольця. У 2021р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Профілактика та лікування уражень пародонта у  жінок,  які приймають гормональні контрацептиви».

7 актів про впровадження.

Основні напрямки науково-практичної роботи: сучасні підходи в лікуванні захворювань слизової оболонки порожнини рота та тканин пародонта.

Друкованих праць 10, з них 5 статей у закордонних виданнях. Отримано 1  деклараційний патент України на корисну модель.

З 2021р. заступник декана стоматологічного факультету.

Лікар вищої кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Терапевтична стоматологія»

 

https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=sWVtW9oAAAAJ

Відерська Ганна Володимирівнаасистент , кандидат медичних наук.

У 1977 р.  закінчила з відзнакою стоматологічний факультет  Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця.

У 1977-1979 рр. навчалась у клінічній ординатурі при кафедрі терапевтичної стоматології КМІ імені О.О. Богомольця. У 1986р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Застосування терилітину в комплексному лікуванні виразково-некротичних  уражень СОПР».

Основні напрямки науково-практичної роботи: сучасні методи лікування захворювань СОПР, тканин пародонта та карієсу зубів.

Друкованих праць – 45, 1 патент на винахід.

В 1979-1988 рр. завідувала  відділенням захворювань слизової оболонки порожнини рота  стоматологічної поліклініки КМІ.

Протягом 33 років була Вченим секретарем кафедри.

Лікар вищої кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Терапевтична стоматологія», лікар-спеціаліст зі спеціальності «Стоматологія».

 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=dhjMwlkAAAAJ&hl=ru&citsig=AMstHGSdgnNrFA_gBp9unqJc1I9kAqkxuA

Вороніна Ірина Євгеніївна – асистент, кандидат медичних наук.

У 1985 р.  закінчила  стоматологічний факультет  Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця.

У 2003 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Порушення мінерального обміну в альвеолярній кістці при генералізованому пародонтиті та його корекція у хворих на цукровий діабет».

Основні напрямки науково-практичної роботи: пародонтологія, сучасні підходи до лікування  захворювань слизової оболонки порожнини рота. Друкованих праць  – 68.

Лікар вищої кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Терапевтична стоматологія».

 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=35u0eNEAAAAJ&hl=ru&citsig=AMstHGSLbAS_DkCOuCl2CMT6iq3iWcR5YA

Захарова Світлана Михайлівна – асистент, кандидат медичних наук.

У 1977 р. закінчила з відзнакою Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця.

У 1988-1990 рр. навчалась у клінічній ординатурі при кафедрі терапевтичної стоматології КМІ імені О.О. Богомольця.  У 1995 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особливості перебігу та лікування генералізованого пародонтиту у хворих на цукровий діабет.

Основні напрямки науково-практичної роботи: розробка методів профілактики та лікування генералізованого пародонтиту у пацієнтів, хворих на  цукровий діабет.

Друкованих праць –  35.

Відповідальна за складання розкладу, розподіл педнавантаження на кафедрі.

Лікар вищої кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Терапевтична стоматологія».

 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=pO7iYh0AAAAJ&hl=ru&citsig=AMstHGR0LIE3UGvMZ9EYKcPuz9AqIESG5w

Кананович Тетяна Миколаївна – асистент кафедри, кандидат медичних наук.

У 1986 р. закінчила Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця.

Сфера наукових інтересів: травматична оклюзія та її вплив на тканини пародонта.

У 2014р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Клінічні особливості та оцінка ефективності лікування генералізованого пародонтиту в осіб похилого віку».

Основні напрямки науково-практичної роботи: сучасні методи лікування захворювань тканин пародонта.

4 акти про впровадження.

Друкованих праць — 15.

Лікар вищої кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Терапевтична стоматологія».

 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=rwl8RS4AAAAJ&hl=ru&citsig=AMstHGTylb69JyZ26v9kWtCwqTSde8JXjg

Колесова Наталія Валентинівна – асистент кафедри, кандидат медичних наук.

У 1990 р. закінчила Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця.

У 1990-1993 рр. навчалась у клінічній ординатурі. У 2002 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Особливості альтерації і репаративної регенерації епітелію ясен при генералізованому пародонтиті та їхня фармакологічна корекція».

Основні напрямки науково-практичної роботи: новітні тенденції в ендодонтії, клініко-морфологічні особливості виникнення, клініки та лікування генералізованого пародонтиту при різній соматичній патології.

Друкованих праць – 37, з них 1 деклараційний патент на корисну модель.

Відповідальна за роботу з клінічними ординаторами на кафедрі.

Лікар вищої кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Терапевтична стоматологія».

 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=FL56rB4AAAAJ&hl=ru&citsig=AMstHGTLGb2JcpRTq6fUka1ho8OWg_tZ1g

Куваєв Олексій Сергійович – асистент кафедри, кандидат медичних наук.

У  2005 р. закінчив  стоматологічний факультет НМУ імені О.О.Богомольця. У 2007-2009 рр. навчався в клінічній ординатурі при кафедрі терапевтичної стоматології НМУ імені О.О. Богомольця. У 2020 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Регуляція порушень метаболізму оксиду азоту в комплексному лікуванні захворювань пародонта».

Основні напрямки науково-практичної роботи: пародонтологія, ендодонтичне та реставраційне лікування.

Друкованих праць : 15 та 1 патент на винахід.

Лікар першої кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Терапевтична стоматологія».

 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=xvRzYpcAAAAJ&hl=ru&authuser=2&citsig=AMstHGSOXKo33Yu_Ko3aUgZ1tqGndWDi3g

Лєснухіна Ганна Леонтіївна – асистент, кандидат медичних наук.

У 1993р. закінчила з відзнакою стоматологічний факультет Українського Державного медичного університету імені О.О. Богомольця.

В 1993-1995 навчалась в магістратурі, а в  1995-1998 –  в аспірантурі   при кафедрі терапевтичної стоматології НМУ імені О.О. Богомольця.  У 2000 році захистила кандидатську дисертацію на тему:  «Комплексне лікування генералізованого пародонтиту з корекцією порушень перекисного окислення ліпідів».

Основні напрямки науково-практичної роботи: пародонтологія.

Друкованих праць –  42 .

Має сертифікат з англійської мови НМУ імені О.О.Богомольця.

Лікар вищої кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Терапевтична стоматологія».

 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=62lRKRsAAAAJ&hl=uk&citsig=AMstHGRYVMJCFarSBVZubfnBqdnKZ-DIfg

Семенова Ілона Сергіївна – асистент кафедри.

У 2010 р. закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

З 2012-2014 навчалася у клінічній ординатурі, з 2014-2017- у аспірантурі.

У 2021 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Клініко-лабораторне обґрунтування застосування озону при лікуванні періодонтиту»

Основні напрямки науково-практичної роботи: сучасні методики реставрацій і ендодонтичного лікування зубів.

Друкованих праць – 7, з них 1 деклараційний патент на корисну модель.

Має сертифікат British Counsil (рівень С1).

Лікар-спеціаліст зі спеціальності «Терапевтична стоматологія».

 

https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=SnZvey4AAAAJ

Тивоненко Людмила Ігорівна – асистент, кандидат медичних наук.

У 1992 р. закінчила стоматоматологічний факультет Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця.

У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Обґрунтування диференційованої антибактеріальної терапії та оцінка її ефективності у комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту».

Основні напрямки науково-практичної роботи: пародонтологія, новітні методи ендодонтичного лікування.

Друкованих праць – 50,  патентів 4.

Лікар другої кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Терапевтична стоматологія».

 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=C1uHDaQAAAAJ&hl=ru&authuser=1&citsig=AMstHGS5o8bJQGVsicUyi6oPsrSaig4BnQ

Ткач Оксана Борисівна  –  асистент, кандидат медичних наук.

У 1999 р. закінчила   стоматологічний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

В 1999-2000 рр. навчалась в магістратурі при кафедрі терапевтичної стоматології НМУ імені О.О. Богомольця. У 2018 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Експериментально-клінічне обґрунтування застосування мукозального гелю, модифікованого наночастинками золота,  в комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит». Секретар ДЕК 2016-2020 рр.

Основні напрямки науково-практичної роботи: пародонтологія.

Має 9 актів впровадження.

Друкованих праць –  18,  з яких 16 статей, співавтор  монографії та 1 патенту корисну модель.

Секретар кафедри.

Лікар вищої кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Терапевтична стоматологія».

 

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=j9bnK30AAAAJ

Федянович Ірина Миколаївна – асистент, кандидат медичних наук.

У 1991 р. закінчила стоматологічний факультет Київського медичного інституту  імені О.О. Богомольця.

У 1997-1999 рр. навчалася в клінічній ординатурі, в 2000-2004 рр. – в  аспірантурі при кафедрі терапевтичної стоматології НМУ імені О.О.Богомольця. У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особливості порушення метаболізму кісткової тканини пародонту при генералізованому пародонтиті та можливості їх спрямованої фармакологічної корекції».

Друкованих праць – 51,  з яких 3 патенти.

Основні напрямки науково-практичної роботи: пародонтологія.

Відповідає за виробничу практику на кафедрі.

Лікар вищої кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Терапевтична стоматологія».

 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=XBu18PUAAAAJ&hl=ru&oi=sra

Чумак Евеліна Аркадіївна – асистент кафедри.

У 1979 р. закінчила стоматологічний факультет Київського медичного інституту ім. О.О. Богомольця.

З 1982 по 1984 рр. навчалася в клінічній ординатурі при кафедрі терапевтичної стоматології КМІ імені О.О.Богомольця.

Основні напрямки науково-практичної роботи: сучасні підходи до лікування захворювань слизової оболонки порожнини рота.

Друкованих праць – 20, з  яких 3 патенти.

Заступник декана факультету підготовки іноземних громадян (стоматологічний факультет, 2-5 курси). З 2005 по 2015 рр. – заступник декана по роботі з іноземними студентами стоматологічного факультету.

Лікар-спеціаліст за спеціальністю «Терапевтична стоматологія», лікар-спеціаліст за спеціальністю «Організація і управління охороною здоров’я».

Синько Альона Олегівна — аспірант кафедри.

У 2018 р. закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

У 2018-2020 рр. навчалась в інституті післядипломної освіти НМУ імені О.О.Богомольця.

В 2020 році поступила до аспірантури.

Сфера наукових інтересів : вивчення сучасних методів лікування та профілактики захворювань слизової оболонки порожнини рота .

Регулярно відвідує науково — практичні конференції та приймає в них участь .

Має 1 наукову статтю, 4 публікації тез, 3 виступи на конференціях.

 

https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=kIFuaGIAAAAJ

ЛАБОРАНТИ

Богза Наталія Євгенівна – старший лаборант, асистент кафедри.

У 2002 р. закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

Сфера наукових інтересів: застосування композиційних матеріалів подвійного твердіння в сучасній стоматології.

Лікар першої кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Терапевтична стоматологія».

Бортнікова Олена Володимирівна – старший лаборант.

У 1994р. закінчила фізико-математичний факультет  Коломенського педагогічного інституту (Московська область).

З 1998р. – старший лаборант кафедри терапевтичної стоматології НМУ, завідує організаційно-методичним кабінетом кафедри.

Литвиненко Анна Сергіївна – старший лаборант, асистент кафедри.

У 2008 р. закінчила  Національний медичний університет імені О.О.Богомольця.

Сфера наукових інтересів: сучасні методи лікування тканин пародонту та карієсу зубів, естетична стоматологія.

Лікар-спеціаліст за  спеціальністю «Терапевтична стоматологія».

Рагуліна Ольга Олександрівна – старший лаборант.

В 2019 році закінчила Національний медичний університет імені О.О.Богомольця.

У 2019-2021 роках проходила інтернатуру на базі Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Сфера наукових інтересів : вивчення сучасних методів лікування та профілактики захворювань слизової оболонки порожнини рота .

Регулярно відвідує науково — практичні конференції та приймає в них участь .

Має 3 виступи на науково-практичних конференціях.

Терпелюк Ярина Ігорівна – старший лаборант.

В 2012 році закінчила Національний медичний університет імені О.О.Богомольця.

У 2012-2014 роках проходила інтернатуру за спеціальністю «стоматологія» на базі Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика.

Спеціалізація: лікар-стоматолог-терапевт, лікар-стоматолог-ортопед.

Сфера наукових інтересів: сучасні методи лікування тканин пародонту та карієсу зубів, естетична стоматологія.

Має 2 публікації тез.

Вільно володіє англійською та французькою іноземними мовами.

Слізконос Людмила Полікарпівна – лаборант.

Інспектор з навчальної роботи на кафедрі.

Користувач (оператор) в ЄДЕБО.