Співробітники кафедри

Борисенко Анатолій Васильович, завідувач кафедри терапевтичної стоматології, професор, доктор медичних наук.

У 1973 р. закінчив з відзнакою стоматологічний факультет Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця.

У 1976 р.  вступив до клінічної ординатури на кафедрі терапевтичної стоматології КМІ імені О.О.Богомольця. У 1983  захистив у дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук на тему: «Використання вітамінів А, Е, К в комплексному лікуванні пародонтозу». У 1990 році обраний на посаду завідувача кафедрою. У 1992 р. захистив докторську дисертацію на тему: “Порушення білкового обміну в тканинах пародонта при патології та їх корекція у комплексному лікуванні”.

Основні напрямки науково-практичної роботи: етіологія, патогенез, клініка та лікування захворювань пародонта. Під його керівництвом виконані 8 докторських і 34 кандидатські дисертації.

Автор понад 500 публікацій, зокрема, 29 монографій, 25 підручників, 26 навчальних посібників, співавтор 4-томного видання першого українського підручника з терапевтичної стоматології, виданого українською, російською та англійською мовами.

Член правління Асоціації стоматологів України, член редколегій журналів «Новини стоматології», «Вісник стоматології», «Современная стоматология» та ін.

Лікар вищої кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Терапевтична стоматологія».

Google Scholar

Коленко Юлія Геннадіївна – професор, доктор медичних наук.

У 1995 р. закінчила з відзнакою стоматологічний факультет Українського державного медичного університету імені акад. О.О.Богомольця.

У 1995-1998 рр. навчалась у магістратурі. У 1998-2001 рр. навчалась у аспірантурі. У 2002 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Імунні порушення у хворих на генералізований пародонтит та їх корекція у комплексному лікуванні». У 2017 р. захистила докторську дисертацію на тему: «Наукове обґрунтування  удосконалення діагностики, лікування та профілактики передракових захворювань слизової оболонки порожнини рота».

Основні напрямки науково-практичної роботи: новітні методи діагностики , профілактики та лікування  захворювань в терапевтичній стоматології; діагностика та лікування передраків та профілактика раку слизової оболонки порожнини рота.

44 акти про впровадження.

Автор більше 100  друкованих праць. Співавтор 6 підручників англійською мовою та 2 навчальних посібників.

Член редколегії журналу «Сучасна  стоматологія».

Відповідає за наукову роботу кафедри, міжнародне співробітництво та  англомовну форму навчання. Має сертифікат British Counsil (рівень B2).

Лікар вищої кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Терапевтична стоматологія».

Google Scholar

Линовицька Олеся Вікторівна –  професор, доктор філософських наук.

У 1994 р. закінчила з відзнакою стоматологічний факультет Українського державного медичного університету імені акад. О.О. Богомольця.

У 1994-1997 рр. навчалась у магістратурі, 1998-2001 рр. навчалась у аспірантурі при кафедрі терапевтичної стоматології Українського державного медичного університету імені акад. О.О.Богомольця.

В 2002 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Вибір антибактеріальних препаратів у комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту у хворих на виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки, асоційовану з Helycobacter pilory». В 2013 р. захистила дисертаційну роботу на ступінь доктора філософських наук «Освітня парадигма відповідальності: філософське осмислення» зі спеціальності «Філософія освіти».

Основні напрямки науково-практичної роботи: мікробіота порожнини рота, взаємозв’язок між складом мікробних асоціацій та  соматичною патологією; дослідження методів і засобів формування та систем оцінювання професійної компетентності студентів і лікарів  на до — та післядипломному рівнях; дослідження трансформації та ролі університетів у сучасному світі,  стратегій удосконалення діяльності закладів вищої освіти задля забезпечення якості освіти.

Автор більше 50  друкованих праць, з них 2 деклараційні патенти на корисну модель, співавтор 3 підручників, 2 навчальних посібників та 1 монографії. Має сертифікат Університету Кембрідж (рівень B2).

Є дійсним членом Міжнародної експертної групи з академічного ранжування університетів  (IREG — International Ranking Expert Group).  Учасник  міжнародних експертних комісій з проведення  акредитацій освітніх програм, національних, міжнародних систем ранжування університетів.

Лікар-спеціаліст зі спеціальності «Терапевтична стоматологія».

Google Scholar

ДОЦЕНТИ
Воловик Ірина Анатоліївна – доцент кафедри, кандидат медичних наук.

У 2003 р. закінчила з відзнакою Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. Внесена до Золотої книги пошани університету.

З 2004 по 2014 рр. навчалася в клінічній ординатурі на кафедрі терапевтичної стоматології НМУ імені О.О. Богомольця. З 2014 по 2017 рр. навчалася в аспірантурі. У 2018 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Корекція гіпоксії в комплексному лікуванні захворювань пародонта».

Основні напрямки науково-практичної роботи: новітні підходи до діагностики та лікування захворювань пародонта, естетична стоматологія.

23 акти про впровадження.

Друкованих праць — 14, з них 2 патенти України та 6 у співавторстві.

Куратор з впровадження Європейської кредитно-трансферної системи навчального процесу (ECTS) стоматологічного факультету.

Лікар-спеціаліст зі спеціальності «Терапевтична стоматологія».

Google Scholar

Григ Наталія Іванівна – доцент, кандидат медичних наук. У 1998р. закінчила стоматологічний факультет Національного  медичного університету імені О.О. Богомольця.

У 2012р. захистила кандидатську дисертацію на тему:  «Особливості передопераційної підготовки та медикаментозного супроводу хворих на генералізований пародонтит».

Основні напрямки науково-практичної роботи: сучасні методи діагностики, лікування та профілактики захворювань тканин пародонта.

4 акти про впровадження.

Друкованих праць – 35, з яких: 1  навчальний посібник, 19  статей у фахових,  5 – в  зарубіжних виданнях, 3 свідоцтва про реєстрацію авторського права , 1 патент України.

Завуч кафедри. Відповідає за навчально-методичну роботу кафедри. З 2013 р. –  методист IV курсу — розділу «Захворювання пародонта».

Лікар вищої кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Терапевтична стоматологія».

Google Scholar

Дементьєва Олена Василівна –  доцент, кандидат медичних наук.

У  1993 р.  закінчила Московський медичний стоматологічний інститут імені Н.А. Семашко.

В  2003 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Клініко-лабораторна оцінка  антигомотоксичної терапії червоного плескатого лишаю слизової оболонки порожнини рота».

Основні напрямки науково-практичної роботи: діагностика, лікування та профілактика захворювань тканин пародонта.

Друкованих праць: 95, з яких 2 навчальних  посібника, 7 патентів, 7 інформаційних листів, 3 методичних рекомендацій.

Куратор ЄСТS факультету підготовки іноземними громадян.

Лікар вищої кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Терапевтична стоматологія».

Google Scholar

Дікова Інна Гарольдівна – доцент, кандидат медичних наук.

У 1985 р. закінчила  з відзнакою стоматологічний факультет  Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця.

У 1985-1989 рр. навчалась у клінічній ординатурі при кафедрі терапевтичної стоматології КМІ.  У 1992 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Лікування періодонтитів антибактеріальними препаратами,  іммобілізованими на ПМС».

Основні напрямки науково-практичної роботи: застосування препаратів пролонгованої дії в лікуванні основних стоматологічних захворювань.

Наукових праць  –  96, з яких 7 підручників і 1 патент.

Відповідає на  кафедрі за ФПК викладачів. Куратор дисципліни «Основи стоматології». Більше 10 років відповідала за навчально-методичну роботу на кафедрі.

Лікар вищої кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Терапевтична стоматологія», лікар-спеціаліст зі спеціальності «Стоматололгія», лікар-спеціаліст зі спеціальності «Рентгенологія».

Google Scholar

Дімітрова Алла Григорівна доцент, кандидат медичних наук.

У 1997 р. закінчила  стоматологічний факультет Одеського державного медичного  університету.

У 2002-2006 рр. навчалась у аспірантурі. У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особливості клінічного перебігу, лікування та профілактики генералізованого пародонтиту у осіб молодого віку 18–25 років».

Основні напрямки науково-практичної роботи: особливості клінічного перебігу, лікування та профілактики захворювань пародонта і твердих тканин зубів у людей молодого віку.

Наукових праць  – близько 50, співавтор 3 підручників англійською мовою. Має сертифікат згідно з Загальноєвропейською мовною програмою (рівень B2).

Відповідає за лікувальну роботу кафедри. З 2010 по 2015 рр. була куратором кредитно-модульної системи  в деканаті стоматологічного факультету НМУ.

Лікар вищої кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Терапевтична стоматологія».

Кононова Оксана Валеріївна – доцент,  кандидат медичних наук.

У 1996 р. закінчила з відзнакою стоматологічний факультет Донецького державного медичного університету.

В 1996-1998 рр.  навчалась в магістратурі на кафедрі терапевтичної стоматології та післядипломної освіти Донецького Національного медичного університету, яку закінчила з відзнакою.  В 2005 р. захистила кандидатську дисертацію за темою: «Клініко-експериментальні аспекти лікування глибокого карієсу сучасними пломбувальними матеріалами».

Основні напрямки науково-практичної роботи: сучасні методи в діагностиці та лікуванні захворювань тканин пародонта.

Друкованих праць – 131, з яких 3 монографії, навчальний посібник та 3 патенти.

Лікар вищої кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Терапевтична стоматологія».

Google Scholar

Мєдвєдєва Марина Борисівна – доцент, кандидат медичних наук.

У 1999 р. закінчила з відзнакою стоматологічний факультет НМУ ім. О.О. Богомольця.

У 1999-2000 р. навчалась у магістратурі на кафедрі терапевтичної стоматології НМУ ім. О.О. Богомольця. У 2006р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Поширеність та інтенсивність гострого початкового карієсу, сучасні методи його профілактики та лікування в осіб молодого віку».

Основні напрямки науково-практичної роботи: профілактика та лікування мікотичних уражень слизової оболонки порожнини рота та тканин пародонту.

Друкованих праць – 80.

Методист кафедри з розділу «Періодонтити».

Відповідальна за контент на Освітньому порталі НМУ, веб-сторінку кафедри на Стоматологічному порталі НМУ. В 2012-2013 рр. була куратором кредитно-модульної системи в деканаті по роботі з іноземними студентами. Має сертифікат з англійської мови НМУ імені О.О.Богомольця.

Лікар вищої кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Терапевтична стоматологія».

Google Scholar

Несин Олександр Федорович, доцент, кандидат медичних наук. У 1969 р. закінчив стоматологічний факультет Київського медичного інституту імені О.О.Богомольця.

У 1972-1974 рр. навчався в клінічній ординатурі. У 1979 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Лечение язвенно-некротических поражений слизистой оболочки полости рта мефенамина натриевой солью».

Основні напрямки науково-практичної роботи: сучасні технології в стоматології, захворювання слизової оболонки порожнини рота, експериментальна пародонтологія.

Друкованих праць –  95, з яких 6 патентів України на корисну модель, 7 раціоналізаторських пропозицій. Співавтор підручника «Терапевтична стоматологія» в 4 томах, 3 навчальних посібників, 2 монографій, автор тестових завдань «Крок 2» та «Крок 3-стоматологія».

Куратор розділів  «Захворювання слизової оболонки порожнини рота» — Методист V курсу,  «Поглиблення клінічного мислення студентів» та підготовки учасників студентських Олімпіад зі стоматології, член апробаційної ради факультету. Протягом останніх 30 років керівник підготовки студентів до Всеукраїнських  турів Олімпіади зі стоматології. Один з провідних фахівців в галузі діагностики та лікування захворювань слизової оболонки порожнини рота в Україні та країнах СНД. За вагомий внесок у стоматологічну науку і практику, навчально-методичну роботу нагороджений Почесними грамотами МОН, МОЗ та стоматологічного факультету НМУ. Представлений до присвоєння почесного звання – «Заслужений лікар України».

Лікар-спеціаліст зі спеціальності «Стоматологія».

Google Scholar

Печковський Костянтин Євгенович – доцент, кандидат медичних наук.

У 1986 р. закінчив стоматологічний факультет Київського медичного інституту імені О.О.Богомольця.

У 1990-1992рр. навчався в клінічній ординатурі, в 1993-1997 рр. – в аспірантурі  при кафедрі терапевтичної стоматології КМІ-НМУ імені О.О.Богомольця. У 1998р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Використання поліметилсилоксану у хірургічному лікуванні генералізованого пародонтиту».

Основні напрямки науково-практичної роботи: пародонтологія, історія та організація стоматологічної допомоги, оптимізація навчального процесу у вищій  медичній школі.

Друкованих праць – 98, з яких: 50 робіт у  фахових виданнях  та в  зарубіжних журналах, співавтор навчального посібника,  книжки, 7 патентів, 2  раціоналізаторських пропозицій.

Член приймальної комісії університету.

Лікар вищої кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Терапевтична стоматологія», лікар вищої кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Стоматологія».

Google Scholar

Регурецька Раїса Анатоліївна – доцент, кандидат медичних наук.

У 1992 р. закінчила стоматологічний факультет Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця.

У 2001-2003 рр. навчалась у клінічній ординатурі. У 2004-2008 рр. навчалась у аспірантурі. У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особливості клінічного перебігу та лікування простого герпесу слизової оболонки порожнини рота та губ у осіб молодого віку».

Основні напрямки науково-практичної роботи: сучасні методи діагностики та лікування захворювань слизової оболонки порожнини рота.

Наукових робіт — 87, з них 40 — у фахових виданнях та за кордоном, 7 патентів України та 4 галузевих нововведення. Співавтор навчального посібника «Крок-2» та монографії.

 Методист з розділів: «Захворювання слизової оболонки порожнини рота» та «Поглиблення клінічного мислення студентів».

У 2015-2019 рр. – завідувач відділом аспірантури та докторантури НМУ імені О.О. Богомольця. Співавтор 8 освітньо-наукових програм з підготовки здобувачів ступеня доктора філософії. Провела ліцензування  підготовки здобувачів вищої освіти наукового ступеня доктора  філософії за спеціальностями: Стоматологія, Медицина, Педіатрія та ін. Має сертифікат рівня В2 Київських державних курсів іноземних мов «Інтерлінгва».

Лікар вищої кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Терапевтична стоматологія».

Google Scholar

Тімохіна Тетяна Олександрівна – доцент, кандидат медичних наук.
У 2007 р. закінчила з відзнакою стоматологічний факультет Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.З 2007 по 2009 рр. навчалась в магістратурі на кафедрі терапевтичної стоматології НМУ імені О.О.Богомольця, яку закінчила з відзнакою. З 2009 по 2012 рр. навчалась в аспірантурі кафедри терапевтичної стоматології НМУ імені О.О.Богомольця. У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Клініка, профілактика і лікування хвороб пародонта та слизової оболонки порожнини рота у жінок репродуктивного віку із залізодефіцитною анемією». Стажування у Вроцлавському медичному університеті (Вроцлав, Польща) за тематикою «Інноваційні методи викладання стоматології» в 2017 році .Основні напрямки науково-практичної роботи: сучасні технології в терапевтичній стоматології.4 акти про впровадження.Друкованих праць – 55, з яких 4 деклараційні патенти на корисну модель та 3 свідотства про реєстрацію авторського права.Керівник web-сайту кафедри. Відповідальна за педагогічне навантаження та роботу АСУ кафедри.З 2015 по 2018 рр. – заступник декана факультету підготовки іноземних громадян. З 2010 по 2017 рр. – член редакційної колегії «Українського науково-медичного молодіжного журналу». З 2010-2018 рр. член Товариства Молодих Вчених Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. Лауреат конкурсу Національної академії наук вищої освіти України. Має сертифікат British Counsil (рівень B2).Лікар вищої кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Стоматологія», лікар першої кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Терапевтична стоматологія».Google Scholar
Черкасова Олена Вікторівна – доцент, кандидат медичних наук.

У 2007 р. закінчила з відзнакою стоматологічний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

З 2007 по 2009 рр. навчалась в магістратурі за спеціальністю «Стоматологія», яку закінчила  з відзнакою.  В  2009-2012  рр. – аспірант кафедри терапевтичної стоматології  НМУ імені О.О. Богомольця. У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію  на  тему: «Комплексне лікування генералізованого пародонтиту у пацієнтів молодого віку з артеріальною гіпертензією».

Основні напрямки науково-практичної роботи: комплексний пiдхiд до дiагностики, лiкування та реабiлiтації пацієнтів з генералізованим пародонтитом.

11 актів про впровадження.

Друкованих праць  – 26, з яких 11 статей та 2 патенти України на корисну модель.

Профорг кафедри. Має сертифікат British Counsil (рівень B1).

Лікар другої кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Терапевтична стоматологія».

Google Scholar

Шекера Оксана Олегівна доцент, кандидат медичних наук.

У 2001р. закінчила  з відзнакою стоматологічний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

У 2001-2002 рр. навчалась у магістратурі, 2004-2007рр. – в аспірантурі на кафедрі терапевтичної стоматології НМУ імені О.О. Богомольця. У 2008 р.  захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особливості клініки, діагностики, профілактики та лікування захворювань пародонту у вагітних із акушерською патологією».

Основні напрямки науково-практичної роботи: доказова медицина, пародонтологія, стоматологічне лікування вагітних, юридичні аспекти діяльності лікаря

Друкованих праць – більше 100, серед яких  2 навчальних посібники, 4 свідоцтва про реєстрацію авторського права, законопроект №6634 «Про первинну медичну допомогу на засадах сімейної медицини»(співавтор), науково-дослідна робота на замовлення МОЗ України.

Методист дисципліни «Пропедевтика терапевтичної стоматології». Співзасновник та член правління Громадської організації «Українська Академія Пародонтології», Голова Київського осередку Міжнародної громадської організації «Міжнародна асоціація «Здоров’я суспільства», член редакційної колегії науково-практичного журналу «Здоров`я суспільства».

Лікар вищої кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Терапевтична стоматологія».

Google Scholar

АСИСТЕНТИ
Ватанха Тетяна Василівна – асистент кафедри.У 2002 р. закінчила стоматологічний факультет  Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

У 2004-2010 рр. навчалась у клінічній ординатурі. Закінчує роботу над кандидатською дисертацією.

Основні напрямки науково-практичної роботи: сучасні підходи в лікуванні  захворювань слизової оболонки порожнини рота та тканин пародонта.

Друкованих праць – 8, 1 патент на корисну модель.

Лікар першої кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Терапевтична стоматологія».

Google Scholar

Відерська Ганна Володимирівнаасистент , кандидат медичних наук.

У 1977 р.  закінчила з відзнакою стоматологічний факультет  Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця.

У 1977-1979 рр. навчалась у клінічній ординатурі при кафедрі терапевтичної стоматології КМІ імені О.О. Богомольця. У 1986р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Застосування терилітину в комплексному лікуванні виразково-некротичних  уражень СОПР».

Основні напрямки науково-практичної роботи: сучасні методи лікування захворювань СОПР, тканин пародонта та карієсу зубів.

Друкованих праць – 45, 1 патент на винахід.

Вчений секретар кафедри. В 1979-1988 рр. завідувала  відділенням захворювань слизової оболонки порожнини рота  стоматологічної поліклініки КМІ.

Лікар вищої кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Терапевтична стоматологія», лікар-спеціаліст зі спеціальності «Стоматологія».

Google Scholar

Вороніна Ірина Євгеніївна – асистент, кандидат медичних наук.

У 1985 р.  закінчила  стоматологічний факультет  Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця.

У 2003 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Порушення мінерального обміну в альвеолярній кістці при генералізованому пародонтиті та його корекція у хворих на цукровий діабет».

Основні напрямки науково-практичної роботи: пародонтологія, сучасні підходи до лікування  захворювань слизової оболонки порожнини рота. Друкованих праць  – 68.

Методист розділу «Пульпіт» — ІІІ курсу.

Лікар вищої кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Терапевтична стоматологія».

Google Scholar

Дуднікова Марія Олегівна  – асистент, кандидат медичних наук.

У 2009 р. закінчила з відзнакою стоматоматологічний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

В 2009-2011 навчалась в магістратурі, а в  2011-2014 рр. – в аспірантурі при кафедрі терапевтичної стоматології НМУ імені О.О. Богомольця.  У 2015 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Клініко-лабораторне обґрунтування вибору методів корекції змін кольору твердих тканин зубів та оцінка їх ефективності».

Основні напрямки науково-практичної роботи: сучасні підходи до лікування дисколоритів твердих тканин зубів.

7 актів про впровадження.

Друкованих праць — 34, з них 1 корисний патент України.

Методист розділу «Захворювання пародонта» в 2016 році.  Має сертифікат British Counsil (рівень B2).

Лікар-спеціаліст зі спеціальності «Терапевтична стоматологія».

Google Scholar

Захарова Світлана Михайлівна – асистент, кандидат медичних наук.

У 1977 р. закінчила з відзнакою Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця.

У 1988-1990 рр. навчалась у клінічній ординатурі при кафедрі терапевтичної стоматології КМІ імені О.О. Богомольця.  У 1995 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особливості перебігу та лікування генералізованого пародонтиту у хворих на цукровий діабет.

Основні напрямки науково-практичної роботи: розробка методів профілактики та лікування генералізованого пародонтиту у пацієнтів, хворих на  цукровий діабет.

Друкованих праць –  35.

Відповідальна за складання розкладу, розподіл педнавантаження на кафедрі.

Лікар вищої кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Терапевтична стоматологія».

Google Scholar

Кананович Тетяна Миколаївна – асистент кафедри, кандидат медичних наук.

У 1986 р. закінчила Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця.

Сфера наукових інтересів: травматична оклюзія та її вплив на тканини пародонта.

У 2014р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Клінічні особливості та оцінка ефективності лікування генералізованого пародонтиту в осіб похилого віку».

Основні напрямки науково-практичної роботи: сучасні методи лікування захворювань тканин пародонта.

4 акти про впровадження.

Друкованих праць — 15.

Лікар вищої кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Терапевтична стоматологія».

Google Scholar

Колесова Наталія Валентинівна – асистент кафедри, кандидат медичних наук.

У 1990 р. закінчила Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця.

У 1990-1993 рр. навчалась у клінічній ординатурі. У 2002 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Особливості альтерації і репаративної регенерації епітелію ясен при генералізованому пародонтиті та їхня фармакологічна корекція».

Основні напрямки науково-практичної роботи: новітні тенденції в ендодонтії, клініко-морфологічні особливості виникнення, клініки та лікування генералізованого пародонтиту при різній соматичній патології.

Друкованих праць – 37, з них 1 деклараційний патент на корисну модель.

Відповідальна за розподіл педнавантаження.

Лікар вищої кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Терапевтична стоматологія».

Google Scholar

Куваєв Олексій Сергійович – асистент кафедри.

У  2005р. закінчив  стоматологічний факультет НМУ імені О.О.Богомольця. У 2007-2009 рр. навчався в клінічній ординатурі при кафедрі терапевтичної стоматології НМУ імені О.О. Богомольця. Закінчує роботу над кандидатською дисертацією.

Основні напрямки науково-практичної роботи: пародонтологія, ендодонтичне та реставративне лікування.

Друкованих праць : 15, 1 патент на винахід.

Лікар першої кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Терапевтична стоматологія».

Google Scholar

Лєснухіна Ганна Леонтіївна – асистент, кандидат медичних наук.

У 1993р. закінчила з відзнакою стоматологічний факультет Українського Державного медичного університету імені О.О. Богомольця.

В 1993-1995 навчалась в магістратурі, а в  1995-1998 –  в аспірантурі   при кафедрі терапевтичної стоматології НМУ імені О.О. Богомольця.  У 2000 році захистила кандидатську дисертацію на тему:  «Комплексне лікування генералізованого пародонтиту з корекцією порушень перекисного окислення ліпідів».

Основні напрямки науково-практичної роботи: пародонтологія.

Друкованих праць –  42 .

Методист  розділу «Карієс» — ІІІ курсу. Має сертифікат з англійської мови НМУ імені О.О.Богомольця

Лікар вищої кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Терапевтична стоматологія».

Google Scholar

Мариніна Олена Іванівна – асистент, кандидат медичних наук.

У 1996 р. закінчила  з відзнакою стоматологічний факультет НМУ імені О.О.Богомольця.

В 1996-1998 рр.  навчалась в магістратурі, а в  1998-2001рр. –  в аспірантурі   при кафедрі терапевтичної стоматології НМУ імені О.О. Богомольця. У 2003 році захистила кандидатську дисертацію на тему: « Особливості клінічного перебігу та лікування червоного плоского лишаю у хворих на інсулінозалежний цукровий діабет».  Друкованих праць –20, з яких: 1 монографія, 12 статей,7 патентів.

Основні напрямки науково-практичної роботи: новітні методи ендодонтичного лікування.

Відповідальна за виховну роботу на кафедрі.

Лікар першої кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Терапевтична стоматологія».

Google Scholar

Протівень Микола Федорович — асистент кафедри.

У 1968 р. закінчив стоматологічний факультет Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця.

З 1972 по 1974 р.р. навчався в клінічній ординатурі при кафедрі терапевтичної стоматології КМІ імені О.О. Богомольця.

Основні напрямки науково-практичної роботи: фізіотерапевтична діагностика, лікування і профілактика стоматологічних захворювань.

Друкованих праць – 56, авторських свідоцтв і патентів – 8, раціоналізаторських пропозицій – 10.

У 1974-1991 рр. – завідувач фізіотерапевтичного відділення стоматологічної поліклініки Київського медичного інституту. Протягом 27 років був відповідальним за фантомний курс. «Відмінник охорони здоров’я СРСР» (1987). Є співавтором інструментів, апаратів та методик кріохірургічного лікуванням стоматологічних захворювань. Розробляв методи терапії стоматологічних хворих за допомогою високочастотної електричної апаратури. Апробовував та розробляв методики використання ультразвукової та лазерної техніки при лікуванні стоматологічних хворих.

Лікар-спеціаліст зі спеціальності «Терапевтична стоматологія».

Google Scholar

Семенова Ілона Сергіївна – асистент кафедри.

У 2010 р. закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

З 2012-2014 навчалася у клінічній ординатурі, з 2014-2017- у аспірантурі. Закінчує роботу над кандидатською дисертацією.

Основні напрямки науково-практичної роботи: сучасні методики реставрацій і ендодонтичного лікування зубів.

Друкованих праць – 7, з них 1 деклараційний патент на корисну модель.

Має сертифікат British Counsil (рівень С1).

Лікар-спеціаліст зі спеціальності «Терапевтична стоматологія».

Google Scholar

Сергеєва Інна Євгеніївна – асистент, кандидат медичних наук.

У 1983 р. закінчила з відзнакою стоматологічний факультет Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця.

У 1994 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Дифференциальная диагностика катарального гингивита и начальной степени генерализованного пародонтита. Прогнозирование их течения». Стажування з профілю «Терапевтична стоматологія» у 2004 р. (на заводі «VOCO» Куксхавен, Німеччина).

Основні напрямки науково-практичної роботи: пародонтологія.

Друкованих праць – 52,  патентів — 6.

У 1984 р. нагороджена медаллю АМН СРСР за кращу студентську  наукову  роботу, 1982-1983 рр. з медицини  «Використання методу спонтанної хемілюмінесценції для визначення  антиоксидантної активності слини у нормі  і при стоматологічних захворюваннях». У 1983-1984 рр. пройшла спеціалізацію з загальної рентгенології, навчалась рентгенодіагностиці захворювань кісток в інституті «Ортопедії та травматології АН УРСР».

Лікар вищої кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Терапевтична стоматологія».

Google Scholar

Тивоненко Людмила Ігорівна – асистент, кандидат медичних наук.

У 1992 р. закінчила стоматоматологічний факультет Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця.

У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Обґрунтування диференційованої антибактеріальної терапії та оцінка її ефективності у комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту».

Основні напрямки науково-практичної роботи: пародонтологія, новітні методи ендодонтичного лікування.

Друкованих праць – 50,  патентів 4.

Відповідальна за виробничу практику ІІІ курсу.

Лікар другої кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Терапевтична стоматологія».

Google Scholar

Ткач Оксана Борисівна  –  асистент, кандидат медичних наук.

У 1999 р. закінчила   стоматологічний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

В 1999-2000 рр. навчалась в магістратурі при кафедрі терапевтичної стоматології НМУ імені О.О. Богомольця. У 2018 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Експериментально-клінічне обґрунтування застосування мукозального гелю, модифікованого наночастинками золота,  в комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит». Секретар ДЕК з 2016 р.

Основні напрямки науково-практичної роботи: пародонтологія.

9 актів про впровадження.

Друкованих праць –  17,  з яких 15 статей, співавтор  монографії та 1 патенту корисну модель.

Лікар вищої кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Терапевтична стоматологія».

Google Scholar

Федянович Ірина Миколаївна – асистент, кандидат медичних наук.

У 1991 р. закінчила стоматологічний факультет Київського медичного інституту  імені О.О. Богомольця.

У 1997-1999 рр. навчалася в клінічній ординатурі, в 2000-2004 рр. – в  аспірантурі при кафедрі терапевтичної стоматології НМУ імені О.О.Богомольця. У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особливості порушення метаболізму кісткової тканини пародонту при генералізованому пародонтиті та можливості їх спрямованої фармакологічної корекції».

Друкованих праць – 51,  з яких 3 патенти.

Основні напрямки науково-практичної роботи: пародонтологія.

Відповідає за виробничу практику на стоматологічному факультеті  та лікувальну роботу на кафедрі.

Лікар вищої кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Терапевтична стоматологія».

Google Scholar

Чумак Евеліна Аркадіївна – асистент кафедри.

У 1979 р. закінчила стоматологічний факультет Київського медичного інституту ім. О.О. Богомольця.

З 1982 по 1984 рр. навчалася в клінічній ординатурі при кафедрі терапевтичної стоматології КМІ імені О.О.Богомольця.

Основні напрямки науково-практичної роботи: сучасні підходи до лікування захворювань слизової оболонки порожнини рота.

Друкованих праць – 20, з  яких 3 патенти.

Заступник декана факультету підготовки іноземних громадян (стоматологічний факультет, 2-5 курси). З 2005 по 2015 рр. – заступник декана по роботі з іноземними студентами стоматологічного факультету.

Лікар-спеціаліст за спеціальністю «Терапевтична стоматологія», лікар-спеціаліст за спеціальністю «Організація і управління охороною здоров’я».

ЛАБОРАНТИ
Богза Наталія Євгенівна – старший лаборант, асистент кафедри.

У 2002 р. закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

Сфера наукових інтересів: застосування композиційних матеріалів подвійного твердіння в сучасній стоматології.

Лікар першої кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Терапевтична стоматологія».

Бортнікова Олена Володимирівна – старший лаборант.

У 1994р. закінчила    фізико-математичний факультет  Коломенського педагогічного інституту (Московська область).

З 1998р. – старший лаборант кафедри терапевтичної стоматології НМУ, завідує організаційно-методичним кабінетом кафедри.